امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
یک رای،یک تجربه؟
#1
Music 
سلام
1-شاکی طرح درمورخ7/7/91شکایت دردادسرا مینماید،قبل ازختم تحقیقات دادسرا ترک محاکمه مینماید

2-دادسرابااین تفسیر مخالف تبصره1ماده177 ق آ د ک که ،شاکی درمورخ../../..ضمن حضوردردادسرا درضمن اظهارات خوداعلام نموده که بنده درخواست محاکمه دارم هرچندذکردرخواست محاکمه معمولآدرامورحقوقی ساری وجاری است لیکن منظور ازشاکی درحقیقت عدم تعقیب موضوع بوده است،
قرار منع تعقیب صادروموردتائیددادستان واقع وباشکایت ازقرارمذکوردردادگاه علیرغم صراحت شاکی به این موضوع وتفسیر ماده قانونی ترک محاکمه وتفاوت آن ماده 107قانون آئین دارسی مدنی درامرحقوقی وناتوانی دادیارازنقدوتفسیر قضائی ،قراردادیارتوسط دادگاه تائید میگردد جالب اینکه دادگاه رای خودرا قابل قطعی وقابل تجدیدنظرخواهی اعلام مینماید
ایرادات
الف-باترک محاکمه دادسرا تکلیف بررسیدگی نداشته است
ب-دادگاه توجه به شکایت ننموده ورای راتائیدواستوار وقابل تجدیدنظرخواهی اعلام نموده نموده است
ج-درتجدیدنظرخواهی مرجع عالی متوجه قابل تجدیدنظر نبودن رای دادگاه شده وبدون ورود به ماهیت دعوی اعلام نموده با استفاده ازوحدت ملاک رای وحدت رویه690مورخ3/5/1385هیات عمومی دیوان عالی کشور وبااستناد به ماده180 ق ا د ک مصوب سال1290به ماده172همان قانون غیرقابل تجدیدنظرخواهی اعلام نموده است(نظردادگاه تجدیدنظرموافق قانون است)
د-تخلف مشمول ماده قسمت اخیرماده597قانون تعزیرات است زیرادرقانون مذکورصراحت شده،یابرخلاف صریح قانون رفتارکند.......
ذ-جالب اینکه باتحقیقات بعمل آمده تمامی قرارهای رسیدگی شده درآن دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی اعلام میگردد
رای تجدیدنظردرمورخ19/8/92اعلام شده است
اگرشما جای شاکی بودید چه میکردید؟
اولآ:شکایت به دادسرای انتظامی قضات مینمودید؟
ثانیآ:اعمال ماده18قانون مینمودید؟
ثالثآ:درخواست اعاده محاکمه مینمودید؟
پاسخ }
سپاس شده توسط
#2
با سلام خدمت دوست عزیزم جناب حکمت ابتدا بفرمایید موضوع شکایت بدوی چه بوده؟ و دلیل ترک محاکمه چه بوده و چگونه صورت پذیرفته؟و در مورد برداشت اینجانب از بیانات شما میتوانم خدمت شما بیان کنم به نظر بنده قرار گرفتن سلسله مراتب قضایی به جهت رسیدگی با دقت بیشتر بوده و بوجود آمدن کمترین ضریب خطا بوده لذا در صورت رسیدگی دادسرا و عدم توانایی تفسیر و یا هر مورد دیگر مانع از رسیدگی در مرحله دیگر نمی باشد و رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدید نظر موئید این موضوع بوده لذا به نظر بنده جهت شکایت در دادسرای انتظامی مقدور نبوده زیرا به چه دلیل و یا چه سندی و بر اساس کدام اصل و قانون میخواهند این اقدام را انجام دهند؟و در مورد دوم اعمال ماده 18 باید احکام خلاف بین شرعی باشد و رسیدگی در اینمورد بسیار سخت و حتی احتمال قبول اعمال ماده 18 بقدری زمانبر بوده و دریافت نتیجه در مورد اعمال این ماده نیازمند داشتن پارتیهای بزرگ و یا ادله فوقالعاده قوی مانند سند رسمی و یا اقرار صریح مورد قبول قانون بوده و در مورد سوم هم اعاده محاکمه نیز مبین موارد فوق بوده لذا درصورت امکان در مورد دعوی کمی توضیح دهید تا بتوان نتیجه و برداشت بهتر و درست تری داشت و در صورت محرمانه بودن موضوع در صورت نیاز به راه حل این مشکل میتوانید یک ایمیل خصوصی به بنده ارسال نموده تا با مشاوره با دوستان قضائی و اساتید با تجربه دیگر راه حلی درست و قانونی پیدا کنیم چون یک فکر یک برداشت و چند فکر چند برداشت دارد که از این چند برداشت عده ای موافق هم و عده ای مخالف هم هستند.این نظر بنده بوده شاید دوستان نظر بهتری داشته باشند
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#3
سلام وعرض ادب حضوراستادارجمند جناب آقای تیموری
خوشحال شدم بعدازچندروز حضورتان رااحساس کردم حقیقتآنگران بودم
موضوع شکایت مصرف بودجه درموارد غیرمعین بوده ودلیل ترک محاکمه خارج شدن دادیارازحدود اختیارات قانونی وتهدید شاکی وخارج شدن ازحدودصلاحیت باتوجه به مراتب ونزاعات بادادیار که به استحضار دادستان طی لایحه ارسالی پستی رسیده ودادستان توجه ننموده میباشد
1-شاکی بیمارسرطانی بازنشسته باحداقل حقوق است درسال های 89تا90بودجه ای ازطریق اداره کل دراختیار ریاست کانون قرارمیگیردتادراختیارمعسرین به مبلغ هرمعسر1000000تومان قراربگیرد ایشان همه ساله آنرا به عابرکارت50000تومانی تبدیل وباحضوردریک محل معین دراختیار اشخاصی که اصلامعسرنیستند حتی بارتبه های بالا قرارمیدهد
2-پس ازشکایت ازحفاظت اطلاعات اداره استعلام شده اعلام گردیده شاکی اگرچه ادعای معسروذیحق بودن نموده اماپرونده اعسار تشکیل نداده تاشناسائی وذیحق باشداشخاصی که بیمارخاص هستند بیایند خودشان شکایت بکنند
بامراتب فوق ازشاکی خواستم برودترک محاکمه کندوایشان هم طی لایحه ای باتوضیحات کامل چنین میکند پس ازارائه لایحه دادیارمحترم بدون ثبت لایحه ازاطاق باپرونده خارج میشه شاکی اعتراض میکنه چرا ثبت نمیکنی بعدببری باخودت بیرون اینطوریه که پرونده من سندخارج می شه که نزاعی بین دادیار ودفتردار نه مدیردفترباشاکی درمیگیرددادیارودفترداراورامفتری اعلام میکنند وتهدیدمبتنی برشکنجه به این صورت که متهم گفته من اعاده حیثیت میکنم مردحسابی توتهمت میزنی برو شکایتت راازرئیس پس بگیر میکنندپس ازیکساعت دادیار برمیگردد وعلاوه برلایحه که ثبت نشده بازجوئی کاملی ازشاکی میکندحتی شاکی راتهدیدبه صدور قرارعلیه خودش مینماید اما گواه ندارد(اظهارنظرماهوی قبل ازحکم)
3-تقدیم لایحه 8/3/92صدورقرارمنع تعقیب21/3/92بوده که طی لایحه ای مراتب شکایت ازقراردرصدرآن تذکرترک محاکمه به دادگاه تقدیم میشوددادگاه مرجوع الیه هم قرارموصوف رابااین تفسیر وبدون اظهارنظردرخصوص ترک محاکمه استواروقابل تجدید نظراعلام میکند باارتکاب این تخلف که بدون توجه به تغییرنشانی که سابقه ابلاغ به نشانی تغییریافته دردادسرار داشته رای دادگاه به نشانی قبلی ارسال میشه البته ناگفته نماند نشانی قبلی همان نشانی فعلی شاکی است اما چون بیم تبانی مامور ابلاغ دراعلام شناخته نشدن درمحل علیرغم وجودآدرس باکدپستی صحیح وجود داشته نشانی جدیدبا اعلام جنب کوچه....وووو اعلام میشود
مجددآ علیرغم اعلام نشانی جدیدرای دادگاه به نشان قبلی ارسال میشه ومامورابلاغ علیرغم اینکه نشانی درخیابان اصلی ودارای کدپستی بوده اعلام میکنه آدرس شناخته نشدکه شاکی طی شکایتی به بازرسی ونظارت همگانی ناجا موضوع راگزارش میکندبابررسی آنها مقرر میگرددمامور به دادسرا باجرم نرساندن نامه معرفی گردد
خلاصه اینکه شاکی بیشتر هدفش صیانت ازحقوق جامعه بوده اما طرف شکایت چون درمرتبه راس ومرجع عالی اداره بوده وارکان دادسرا هم نیازمند کمک های آن ریاست بوده اند باتوجه به ترک محاکمه ادامه رسیدگی داشته اند
اگرتوضیح بیشتری نیازبودبفرمائید
ازاینکه حضورداریدخوشحالم
موفق باشید
پاسخ }
سپاس شده توسط
#4
با سلام خدمت دوست گرامی جناب حکمت بنده چند سوال دیگر هم دارم لطف کنید به این سوالات بنده پاسخ بدهید تا انشاالله تا روز شنبه شب بتوانم پاسخ مستدل و قانونی برای شما تهیه و ارسال نمایم.1- دادسرای مورد نزاع دادسرای نظامی بوده یا دادسرای عمومی و انقلاب؟2-آیا در مورد بودجه مورد نزاع مدارکی ارائه نموده و یا به صرف ادعا بوده؟ 3- آیا به مرجع عالی تر از دادستان نیز مراجعه نموده جهت ارائه اعتراض مانند ریاست دادگاه و یا ریاست مجتمع قضائی و یا از طریق دادستان انتظامی قضات در زمان مقرر قانونی ارائه شده؟ 4-ترک محاکمه دارای شرایط و قواعد خاص خود بوده مثلاً آیا در زمان درگیری لفضی و یا فیزیکی شاکی را بازداشت و زندانی نموده و درج در پرونده نموده اند ؟5-آیا آثاری از ترک محاکمه در پرونده وی مشهود میباشد؟چون حضرتعالی میدانید شکایت نوعی ادعا بوده و باید اثبات شود و این اثبات مستلزم رعایت ادله اثبات دعوی بوده؟و ادله اثباد چنین ادعاهایی نیازمند ارائه مدارک قانونی بوده .
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#5
سلام حضوردوست گرانقدرجناب آقاس تیموری
بند به بندپاسخ حضورتان ارائه میگردد
1-مرجع طرح شکایت دادسرای نظامی بوده
2-دلائل معرفی گواهان واحظار آنان که ازاین حق بهره برده اند اما هرچند بازنشسته هستندامابه شغل تجارت با حقوق دریافتی بالا بوده که دادگاه هم ضابط قضائی(حفاظت اطلاعات)تلویحآ درمدت یکسال تحقیق پذیرفته اندکه بودجه مربوط به معسرین بوده وخارج ازردیف خودش مصرف شده اما دادگاه معسرین راکه پرونده اعسار تشکیل داده اند وبعضآ زمینگیرهستند ارشادبه طرح شکایت نموده
3-آخرین مرجعی که حضورآ مراجعه نموده دادگاه1نظامی بوده که به قاضی محترم توضیح داده وایشان حتی قبول نموده که اعمال دادگاه ودادسرا مخالف قانون بوده اما حضورآچنین اظهارنظر کرده که تجدیدنظرخواهی اعلام نمودن رای دادگاه درخصوص قرارداسرا مخالف قانون بوده اما چون بنده درمقام ریاست این دادگاه هستم وپرونده ازامرمختومه برخوردارشده نمیتوانم درخصوص سایرموارد اظهارنظر کنم درحقیقت اظهارنظر یعنی ارشاد قضائی که مخالف قانون است
4
-درگیری لفظی بوده شاکی آدرس جدیدبه دادسرا داده اما اخطاریه توضیح پیرامون شکایت بعداز3ماه به نشانی مسترد شده قبلی ارسال میشه شاکی درمقام دفاع میگه ازپرونده من برگه کم شده وچنین نیز بوده زیرااگر لایحه تغییرنشانی درپرونده بود قطعآ باید به نشانی جدیداخطاریه ارسال میشد که چنین نشده حتی میتواند بصورت خارج کردن مستندات ازپرونده موردتعقیب انتظامی واقع گردد--شاکی رازندانی نکردند چون دفاع ازعدم ثبت وضم پرونده کرارآ درپرونده موجود است هیچ کدام ازارسالی های شاکی که طی لایحه ای ازاوخواستم گرفت فاقددستور قانونی ثبت وضم است برای مثال تغییرنشانی دستور چنین بوده
دفترمحترم نامه ارسالی پیگیری شود
درصورتی که با آنچه شاکی بیان نمود درانتهای لایحه ارائه شده درج والزام بردادیار نموده به تغییرنشانی به شرح آتی حضورتان اعلام ثبت،ضم لایحه درپرونده مورد استدعاست
ملاحظه فرمودیددادیارمحترم متوجه تفاوت لایحه ونامه وثبت وضم نبوده البته ایرادبردادیار نیست زیرا مستحضرید دادیار کم تجربه ترین قاضی ودرحال کسب تجربه درنظام قضائی ما است

5-بله شاکی اجازه تحریراظهارات به دادیارنداده خودش درابتدای اظهاراتش نوشته ،بنده درخصوص ادعایم ترک محاکمه مینمایم ودرخواست ترک محاکمه وصدور قرارموقوفی تعقیب دارم اماازجنبه عمومی جرم استناد به گواهی گواهان کرده ام وحاضرم گواهان راحاضرنمایم

ازهمه مهمتر اینکه دادیارتمامی مدارک ارسالی شاکی راکه طی لایحه ارائه نموده هیچ کدام رالایحه تصورننموده ودستور ثبت نداده ودادیار محترم موضوع شکایت رابه این صورت تغییر داده-- شاکی اظهار داشته ریاست ازاختیارات خوداستفاده کرده وبودجه رابه هرشخص خواسته داده ---میدانید مرجع قضائی نمیتونه نحوه طرح شکایت راتعیین کند
درآخرین جلسه که شاکی ترک محاکمه درصورتمجلس میکنددادیارازاوخداحافظی میکنه وحتی میگوید خوب کردی ترک محاکمه کردی برای کی تلاش میکنی وبه اتفاق ازاطاق خارج میشوند وبه دفتردارمیگوید به شاکی برگه ای بده بنویسد قراربه بنده ابلاغ شد ودادیار جائی میرود وشاکی هم دربرگه مینویسد قرارترک محاکمه به بنده ابلاغ حضوری شد،که بازهم موجب اختلاف سلیقه بین طرفین که نزاع داشته اند میشود ودفترداربرگه راپاره میکند
همانروز شاکی ازبنده خواست شرح کاملی ازماوقع تنظیم وگفتم باپست پیشتاز برای دادستان بفرستد ازاینجا بوده که خصومت هابعدی ایجاد ومنجربه صدورقرارموصوف میگردد
اتفاقآ تاآنجا که شاکی به بنده گفته این روزها وقتی ایشان به دادسرامیرود مورداحترام دادیاروارکان دفتری هم قرامیگیردچون به مدیردفتر که به نظرشاکی انسان مودبیه موضوع نقض قوانین رامتذکرگردیده است قطعآ اونیز به دادیارگفته
ضمنا نقض قانون وخارج شدن مستندات را طی گزارشی بعرض حفاظت اطلاعات داسرا رسانیده اما به نتیجه نمیرسد چون مسئول آن خوددادستان هست

ابهاماتی اگرباشد پاسخ میدهم اگر نتوانم ازشاکی سئوال خواهم نمود
ازتلاش وپاسخ جنابعالی وکسب تجربه سپاسگزارم
پاسخ }
سپاس شده توسط


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان