امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تقاضای ارشاد
#1
باسلام وعرض ادب
احتراما :
( محکوم شماره 1 مالک )( محکوم شماره 2 سازمان مسکن وشهرسازی)
اینجانب به نسبت دو دانگ در پلاک ملکی مالک شریک بودم که برای دریافت سهم خود از حدنصاب مالکانه پلاک تملک شده دعوی حقوقی علیه شماره 1 و2 مطرح بعداز استعلام واخذ پاسخ از شماره 2 هیات کارشناسی انتخاب ومیزان سهم دودانگ اینجانب 354 مترمربه حدنصاب معیین که بلا خدشه ومصون از اعتراض مانده که بشرح ذیل بعرض میرسانم
* ) دادنامه قطعی اول 820 -3/11/88 - علیه خواندگان شماره 1 و 2 و بنفع اینجانب صادر شد. محکومین شماره 1 و 2 مشترکا" 354 متر زمین تحویل دهند 0
*) محکوم شماره 2 نامه ای دراختیار محکوم شماره 1 گذاشت که محکوم شماره 1 به استنادهمین نامه تقاضای اعاده دادرسی مطرح ولی دردادخواست نام شماره 2 بعنوان خوانده ذکر نشده –در رسیدگی دادگاه مجددا از شماره 2 استعلام نموده وپاسخ در دعوی داده است رسیدگی شد و دادنامه اعاده دادرسی 1097 صادر که در دادنامه اخیر نسبت سهم هریک از . محکومین شماره 1 = 197 متر وشماره 2 157 متر زمین تحویل دهند مشخص شد
در مورخ 25/12/ 90 دادنامه به محکومین شماره 1 و2 ابلاغ شد - بعلت امتناع از تحویل زمین وتاخیر در اجرای حکم حسب تشخیص قاضی ناظر براجرای حکم کارشناس قیمت زمین مشخص وبه نسبت سهم قیمت زمین از هریک از محکومین 1و 2 در مورخ 25/12/ 91 پس از برداشت از حساب محکوم 2 مسترد وسپس با شماره 1 با تخفیف سازش وتوافق ومسترد شد و پرونده مختومه وبایگانی گردید وحدود 2 سال گذشت
درتاریخ 15/4/93 محکوم شماره 1 با تحصیل مدرکی اعاده دادرسی مجدد داد که تاریخ دادرسی 11/6/93 ابلاغ شده ودر جلسه دادرسی لایحه دفاع تقدیم و مطلع شدم که شماره 2 هم تقاضای اعاده دادرسی ومعترض ثالث شده است که درخواست اعاده دادرسی هردو شماره 1و2 مردود شده است
در همان تاریخ 11/6/93 جهت خواسته محکوم شماره 2 معترض ثالث به دادنامه 1097 دادگاه قصد رسیدگی داشت که تقاضای ابلاغ قانونی اخطاریه و ابلاغ بوکیلی که انتخاب مینمایم که هیچگونه اوراق وضمائم دادخواست معترض ثالث به ادرسم ابلاغ نشد - وفرصت دفاع وارائه مدرک نداشتم
معترض ثالث محکوم شماره 2 با حیله وتقلب وکذب گوئی درنوشتاردادخواستش اظهار داشته– درتاریخ 25 /5/ 93 دادنامه اعاده دادرسی روئیت ابلاغ شده – و بدون سبب واقدام جدیدی وتغییری کارشناسی مجدد شده باشد – دادگاه اعتراض ثالث وارد و دادنامه جدید سوم صادر – که اینجانب ذینفع 197 متر زمین از محکوم شماره 1 میباشم و میزان سهم زمین 157متر محکوم شماره 2 ملغی واینجانب پول دریافتی عودت دهم
((مفاد دادنامه سوم جدید مغایر با دادنامه اول و از دادنامه دوم اعاده دادرسی است))
دادرس دادگاه قبلا درهمین باره تصمیم واظهارنظرکرده وحکم 1097 صادر نموده است وضمنا بدون اینکه سبب تازه ویا استعلامی ویا کارشناسی گردد دادنامه 5934 صادر که سهم شماره 2 = 157 متر اعاده گردد وضمنا 26 متر تجاری محکوم شماره 1 ملغی شده است
بهای دودانگ از طرفین وصول وهزینه ازدواج فرزندانم وساختمان سازی شده است وپرونده مختومه شده بود 0
سوال
*) ایا نباید دادرس امتناع از رسیدگی میکردند ایا صلاحیت رسیدگی با این دادرس میباشد ؟
*) ایا خوانده و محکوم شماره 2 که در دعوی نخستین حضور وشرکت داشته دادنامه اعاده دادرسی معترض عنه 1097 به وی تسری ندارد ؟ دادنامه 1097 اعاده دادرسی در25/12/ 90 به محکوم شماره 2 نیز ابلاغ قانونی شده است !
آیا محکوم شماره 2 معترض ثالث محسوب میشود ؟
آیا میتواند بعنوان ثالث معترض شود ؟
مهلت تقدیم دادخواست معترض ثالث الف : اعتراض ثالث ؛ قبل از اجرای حکم قابل طرح است
ب : بعد از اجرای حکم مورد اعتراض، در صورتی که ثابت شود، حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
آیا پول و قیمت زمین که درسال 91 دریافت نمودم همان حقوقی که اساس وماخذ اعتراض است میباشد یا خیر ؟
مرحمتا" ارشاد بفرمائید
از خداوندمتعال سلامتی وسعادت جنابعالی وخانواده محترم وهمکاران گرامی را ارزومندم
ممنون وکمال سپاسگزاری دارم
باتجدیداحترام –کیومرث بتیانه
پاسخ
#2
سلام
سوال
*) ایا نباید دادرس امتناع از رسیدگی میکردند ایا صلاحیت رسیدگی با این دادرس میباشد ؟
پاسخ
خیردادرس نباید از رسیدگی امتناع مینمود چون اعده دادرسی طریق فوق العاده رسیدگی میباشد
*) ایا خوانده و محکوم شماره 2 که در دعوی نخستین حضور وشرکت داشته دادنامه اعاده دادرسی معترض عنه 1097 به وی تسری ندارد ؟ دادنامه 1097 اعاده دادرسی در25/12/ 90 به محکوم شماره 2 نیز ابلاغ قانونی شده است !
پاسخ
دادخواست اعاده دادرسی به تعداد خواندگان دادگاه بدوی بایدباشد
آیا محکوم شماره 2 معترض ثالث محسوب میشود ؟
پاسخ
خیرچون نسبت به ایشان پرونده دارای امرمختومه میباشداما درمعترض ثالث باید احد خواندگان باشد همینطور محکوم له نیز احد ازخواندگان بایدباشد
آیا میتواند بعنوان ثالث معترض شود ؟
پاسخ
آنها که درپرونده از منظر قانون از اعتبار امرمختوم بها برخوردارند خیراما احداز خواندگان بایدباشند

پاسخ
مهلت تقدیم دادخواست معترض ثالث الف : اعتراض ثالث ؛ قبل از اجرای حکم قابل طرح است
پاسخ
معترض ثالث درهرموقعیتی میتواند اعتراض نماید مهلت قانونی ندارد

ب : بعد از اجرای حکم مورد اعتراض، در صورتی که ثابت شود، حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
پاسخ
متوجه منظورنشدم
آیا پول و قیمت زمین که درسال 91 دریافت نمودم همان حقوقی که اساس وماخذ اعتراض است میباشد یا خیر ؟
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ
#3
سلام مجدد وعرض تشکر در تسریع پاسخ
منظور از حقوقی که اساس وماخذ اعتراض است باید ساقط نشده باشد چیست چه معنا دارد ؟
وضمنا موضوع امتناع در باره دادخواست اخیر سازمان مسکن است که بعنوان معترض ثالث به دادنامه اعاده دادرسی 1097-90 معترض شده واظهارداشته از مفاد دادنامه در تاریخ 25/4/93 مطلع شده است در صورتیکه در تاریخ 25/12/90 به استناد نامه 88/166-25/12/90 اجرای احکام دادنامه اعاده دادرسی 1097-90به سازمان ابلاغ شده است
ضمنا درقانون داریم که هیچ حکمی قابل اجراء نیست مگر به محکومین ویا وکلای انان ابلاغ شده باشد . برفرض محال این حکم ابلاغ نشده باشد چرا دادگاه دستور ادامه اجرای حکم 1097 را داده است مسئولیتش با کیست واگر دادخواست تقدیمی متقاضی اعاده دادرسی نقص در عدم ذکر نام سازمان مسکن دارد وظیفه مدیر دفتر ودادرس است که دستور رفع نقص بدهند ؟
امیدوارم مرا از این بحران قضائی رها واز راه دور دست حضرتعالی را به برادری میفشارم
کیومرث بتیانه
پاسخ
#4
برادر بزرگوارم
چون پاسخ جنابعالی در دو بند 1- و2- کاملا" مطابق مقررات حقوقی وبه دلم نشسته لذا از راه دور ضمن دست بوسی شیفته مرام انساندوستانه حضرتعالی شدم من یک بازنشسته ارتش هستم ودرون سیم خاردار زندگی ودرطول جنگ هم سهیم وعاقبت منفک شده ام وزیاد با مسائل قانونی سروکار نداشتم وفقط از طریق همین اطلاعات داده شده در ایینترنت وسایت بحد قلیلی فراگرفته ام
بعرض سرورم برسانم
اینجانب مالکیت بر دو دانگ از ششدانگ پلاک 149 فرعی داشتم بمساحت کل ششدانگ 3850 مترمربع که سهم اینجانب 1283 مترمربع است
در سال 69 مقدار 1268 متر طبق ماده 9 ق زمین شهری تملک شده که درمقابل 50 % کسر ومقدار 644 مترمربع زمین از قطعات مسکونی و4 قطعه تجاری بجمع 80 مترمربع به مالک اختصاص یافته است
درمرحله دوم مقدار باقیمانده 2575مترمربع بصورت توافقی به زمین شهری واگذارشده که درمقابل 431 مترمربع زمین معوض اختصاص دارد که در مجموع سهم اینجانب 357 مترمربع مسکونی و26 مترمربع تجاریست
علیه مالک و سازمان مسکن وشهرسازی بخواسته سهم دودانگ طرح دعوی شد که دادگاه بدوی پس از عدول از رای وفق ماده 327 – ق.ا.د.م پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد
دادگاه تجدید نظر از زمین شهری استعلام نمود که زمین شهری در نامه پاسخی برای مخدوش کردن موضوع مطالبی زیاد در مورد سایر قطعات مالک اعلام نمود که دادگاه جهت استخراج ومحاسبه سهم اینجانب هیات کارشناسی انتخاب و هیات کارشناسی نظر دادند که سهم اینجانب همان مقدار فوق میباشد 357 متر مسکونی و26 متر تجاری
دادگاه دادنامه 820 -88 علیه سازمان مسکن وشهرسازی ومالک صادر که مقدار 357 متر مسکونی و26 متر تجاری مشترکا" تحویل دهند ودرصورت تعذر قیمت عادله روز محکوم شدند –
پرونده جهت اجراء به اجرای احکام ارسال گردید که زمین شهری ومالک در تحویل محکوم به امتناع وبا تاخیر ودست اندازی اجرای حکم طولانی شد وضمنا از طرف سازمان مسکن وشهرسازی نامه ای به مالک سپرده شده که بهمین استناد مالک تقاضای اعاده دادرسی نمود ونام مسکن وشهرسازی در دادخواست اعاده دادرسی نبود که بنده جلسه اول به این مورد اشاره وقاضی مربوطه گفت مانعی ندارد
بهرتقدیر عدوشود سبب خیر اگر خدا بخواهد – بموضوع اعاده دادرسی دادنامه 1097 – 90 صادر که سازمان مسکن وشهرسازی مقدار 157 متر مسکونی ومالک مقدار 197 مترمسکونی و26 مترتجاری بدهد
درواقع این دادنامه تقسیم محکومبه ورای قبلی را اصلاح نموده است
بعد از اینکه دادنامه 1097 درتاریخ 25/12/90 به محکومین (سازمان مسکن ومالک ) ابلاغ شد بازهم درعدم اجرای حکم کارشکنی و تاخیراندازی میشد تا اینکه قاضی ناظر براجرای حکم کارشناس جهت قیمت عادله روز انتخاب وکارشناس نظر داد وبعد از یکسال از دادنامه 1097 -90 طی نامه رسمی مبلغ سهم سازمان مسکن از حساب برداشت ودرصندوق دادگستری تودیع وسپس مسترد شد وبا مالکم بنوعی سازش وتوافق شد ومبلغی دریافت کردم وپرونده مختومه وحدود 2 سال میگذرد
*نماینده سازمان مسکن با تقدیم دادخواستی به دادنامه 1097 -90 معترض ثالث شده که نامش در دادخواست ذکر نشده ودردادنامه احدی از محکومین ثالث است وبه حقوقش ضرر رسیده است
درصورتیکه همانطور که متوجه شدید وفرمودید دادنامه بدوی 820- 88 نسبت به سازمان مسکن وشهرسازی قطعی است و دادنامه 1097-90 نسبت به متقاضی اعاده دارسی مجری است
متاسفانه قاضی رسیدگی کننده احدی از قضات شعبه است که قبلا بعنوان دادرس تصمیم گرفته واظهارنظر کرده است
سابقه دادرسی دارد ومقدار قبلی را 354 مترمسکونی و26 متر تجاری را تائید کرده است
ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد كنند . د - دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد

ودر دادنامه اخیرالصدور 593 -18/6/93 دادرسی کرده ومقدار 157 متر سهم سازمان را ملغی وبمعنی برگشت پول میباشد که قبلا معروض داشتم
که ایا دادنامه 1097 -90 به محکومین دادنامه 820 -88 تسری دارد یاخیر ؟
سازمان مسکن وشهرسازی در دعوی تقاضای اعاده دادرسی که منجر بصدور دادنامه 1097 شده ونامش دردادخواست ذکر نشده ودرجلسات رسیدگی اعاده دادرسی حضورنیافته ولی در دادنامه محکوم به تحویل 157 متر شده با توجه به محکومیت سابق دردادنامه 820-88 ایا : معترض ثالث محسوب میگردد یاخیر ؟
چه جوابی دارم که مستدل به دادگاه در دادخواست خودم بنویسم چون برابر بند 5 و4 ازماده 426 میتوانم اعاده دادرسی بدهم ومطمئن هستم دادگاه وسازمان مسکن دلیلی بر کاهش ولغو 157 مترمسکونی از سهم اینجانب ندارند ووجودندارد
نه کارشناسی شده ونه سبب جدیدی رخ داده است میزان همان دادنامه 820-88 میباشد
باقلبی پاک وصادقانه از خداوندمتعال طول عمر باعزت وبرکت حضرتعالی وخانواده محترمتان را ارزومندم وبقول معروف دربست وجان برکفانه مطیع دستورات جنابعالی هستم با عرض پوزش وعذرخواهی از فراوانی مطلب اگر وکیلی موردتائید جنابعالی در این دیار مطلع هستید معرفی بفرمائید سایه تان مستدام وروزیتان برقرارباد
امین یا رب العالمین
خدانگهدار منتظر جواب بصورت لایح حضرتعالی هستم
اعاده دادرسی اینجانب
4 - حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .
5 - طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است گزارش کذب – تاریخ ابلاغ دادنامه 1097-25/12/90 بوده نه 25/4/93 – یک مورد ومورد دیگر اینکه بنده متقاضی اعاده دادرسی نبودم که 1097 صادر گردد مالک بوده و نقایص دادخواست عدم ذکر نام سازمان در وظیفه مدیردفتر شعبه ودادرس بایدگرفته شود وتوسط دادخواست دهنده رفع نقص در غیر اینصورت دادخواست نقض میگردد

ماده 376 - چنانچه در موضوع يك دعوا اراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديد نظر يا اعاده دادرسي راي دادگاه نقض شود ، راي موخر بي اعتبار بوده و به در خواست ذينفع بي اعتباري آن اعلام مي گردد. همچنين راي اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 375 - چنانچه عدم صحت نوشته هاي مبناي راي كه طرفين در جريان دادرسي ارايه نموده اند ثابت شود ، راي صادره نقض مي گردد.
پاسخ
#5
سلام
دوست عزیز اعاده دادرسی نباید نسبت به احد از خواهان وخواندگان باشد بلکه خواهان اعاده هم باید تمامی خواهان وخواندگان بدوی را طرف دعوی قراردهد درست است که شما به قاضی این موضوع را متذکر شده اید اما دوستانه بوده ودرجائی ثبت نگردیده به نظربنده حق به جانب مسکن وشهرسازی است چون دلیل جدیدموجب اعاده دادرسی شده وایشان هم باید دردادرسی حضورپیدا میکرد
به هرحال دادگاه با اعتراض ایشان چی گفته؟
آیا رای صادرگردیده اگر چنین است مگردردادرسی نبودید؟
در جائی فرموده اید مسکن وشهرسازی دردادرسی اعاده دادرسی احدازخواندگان نبوده اما دادنامه به ایشان ابلاغ شده؟
چنین ابلاغی وجودندارد اصلآ سیستم رایانه آنرا نمیپذیرد

پیشنهاد میکنم طی درخواستی از دادگاه مطالعه پرونده واخذ مدارک از پرونده را بنمائید
استنباط بنده از پرسش وپاسخ درهمان حدارائه گردید
پذیرای نظرات ارزشمند دوستانم هستم
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ
#6
(۱۸ بهمن ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۴۹ : ۱۶)حکمت نوشته است: سلام
دوست عزیز اعاده دادرسی نباید نسبت به احد از خواهان وخواندگان باشد بلکه خواهان اعاده هم باید تمامی خواهان وخواندگان بدوی را طرف دعوی قراردهد درست است که شما به قاضی این موضوع را متذکر شده اید اما دوستانه بوده ودرجائی ثبت نگردیده به نظربنده حق به جانب مسکن وشهرسازی است چون دلیل جدیدموجب اعاده دادرسی شده وایشان هم باید دردادرسی حضورپیدا میکرد
به هرحال دادگاه با اعتراض ایشان چی گفته؟
آیا رای صادرگردیده اگر چنین است مگردردادرسی نبودید؟
در جائی فرموده اید مسکن وشهرسازی دردادرسی اعاده دادرسی احدازخواندگان نبوده اما دادنامه به ایشان ابلاغ شده؟
چنین ابلاغی وجودندارد اصلآ سیستم رایانه آنرا نمیپذیرد

پیشنهاد میکنم طی درخواستی از دادگاه مطالعه پرونده واخذ مدارک از پرونده را بنمائید
استنباط بنده از پرسش وپاسخ درهمان حدارائه گردید
پذیرای نظرات ارزشمند دوستانم هستم
ضمن سلام ودعای طول عمر جنابعالی بعرض میرسانم که در اولین جلسه رسیدگی به اعاده دادرسی متقاضی مالک دادنامه 1097 اینجانب کتبا" طی لایحه ایراد گرفتم وتذکر دادم که لایحه با شماره ثبت دادگاه موجوداست گفتم که چرا نام اداره راه وشهرسازی در ستون اصحاب دعوی ذکر نشده است قاضی فرمود که طبق سوابق اداره راه خوانده دعوی است ونامه مستند اعاده دادرسی نیز از ناحیه اداره مذکور صادرشده وضمنا تصمیم گرفتم 30/11/90 که از اداره فوق درهمین پرونده استعلام نمایم باخبر میشوند که عینا نامه به اداره راه ارسال وپاسخ ان درپرونده هست 0 رفع نقض از وظائف دادرس ومدیر دفتر دادگاه بوده که درصورت توجه یا رفع نقض میشد یا دادخواست رد میشد ودر زمانیکه من کتبا لایحه ایراد دادم چنین گفته شده که عرض شد ایا این لایحه موثر نخواهد بود (کپی ان موجوداست با شماره ثبت لایحه )
پاسخ
#7
رفع نقص درخصوص منجز کردن خواسته وکسری تمبر ومدارک و مدارک به تعدادخواندگان وسایر است مدیردفتر یا قاضی حق تعیین تکلیف درخصوص اینکه شما چه کسی راطرف دعوی قراردهد ندارد چه بسا شما شخصی راطرف دعوی قراردهید ونتوانید درستی ادعای خودتان را ثابت کنید حتی درامر حقوقی میتوان خواهان را دردادسرا تحت تعقیب کیفری نشر اکاذیب وافترائ قرارداد حتی اگر چه دردادسرا ممکن است قرارمنع تعقیب صادرشود اما به قدرکافی برای خواهان بدوی ایجاد نگرانی خواهدکرد
پس قبول فرمائید اونی که اداره مسکن را احداز خواندگان قرارنداده سوء نظری داشته شما میتوانستید پس ازابلاغ دادخواست وضمائم مسکن را به عنوان شخص ثالث طی دادخواستی به دادرسی بخواهید
ریزه کاری های حقوقی در جلسه اول که قلب دادرسی است بسیارند
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تقاضای قلع و قمع فرامرز 4 4,787 ۲۱ بهمن ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۳۹ : ۲۰
آخرین ارسال: seoma
  تقاضای راهنمائی کیومرث بتیانه 0 2,736 ۱۷ اسفند ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۳۵ : ۱۵
آخرین ارسال: کیومرث بتیانه
  پیرو تقاضای ارشاد قبلی ممنونم که در پاسخ مقتضی تسریع بفرمائید کیومرث بتیانه 8 9,671 ۲۶ بهمن ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۱۲ : ۲۰
آخرین ارسال: کیومرث بتیانه
  پس از کیفرخواست شاکی کی و کجا تقاضای تأمین خواسته نماید؟ hossein23 1 4,965 ۱۶ بهمن ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۶ : ۱۳
آخرین ارسال: vakil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان