امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سلام وتشکراز اعضاء محترم انجمن هامون
#1
شرح حکایت پرونده
چونکه مالکیت بر دودانگ از ششدانگ پلاک 149 فرعی 182 اصلی وپلاک مذکور در دومرحله تملک وتوافقی به زمین شهری منتقل شده بود دارم درتاریخ 4/10/78 بخوسته مطالبه حدنصاب وهرگونه امتیازی نسبت به دودانگ علیه زمین شهری ومالک دعوی مطرح نمودم
پرونده تحت کلاسه 487/78 درشعبه 11 دادگاه عمومی سابق رسیدگی ومنجربصدور رد دعوا شد (چونکه شماره پلاک اشتباه شده )لذا با توضیح مجدد قاضی پی به اشتباه خود بردند واز حکم مزبور عدول وپرونده با قرار عدول وقبول اشتباه به دادگاه تجدیدنظرارسال ودرشعبه سوم تجدیدنظر بکلاسه 1376/80 ثبت شد (بعلت تشکیل دادگاهها چندماهی بلاتکلیف مانده )
بهرتقدیرشعبه 3 ت خیلی نامه به زمین شهری نوشت ومیزان حدنصاب مالکانه پلاک را خواستارشده که زمین شهری (سازمان مسکن وشهرسازی ) به انحا مختلف امتناع وباعث تطویل دادرسی شد تا عاقبت طی نامه 9338/16-10/4/87 اعلام داشت که درمجموع میزان 3323 متر مربع زمین مسکونی و80مترمربع زمین تجاری به مالک اختصاص یافته مربوط به دوپلاک (134 و149 ) چون محاسبه سهم اینجانب از درون نامه نیازبه کارشناسی داشت لذا دادگاه تصمیم به انتخاب هیات کارشناسی وهیات با استخراج از نامه فوق ومحاسبه ولحاظ دانستن تمام مراتب النهایه سهم حدنصاب مالکانه به نسبت دودانگ را اعلام نمود که بلاخدشه ومصون از اعتراض وقطعی شده است (قاطع دعوا )
دادگاه طی دادنامه 83000820- 3/11/88 بنفع اینجانب وعلیه سازمان مسکن ومالک محکوم به تحویل 354مترزمین مسکونی و26 متر تجاری که مشترکا بدهند ودرصورت تعذر قیمت روز کارشناسی
دادنامه جهت اجرا به دادگاه بدوی ارسال وتحت کلاسه 88/166 ثبت وعملیات اجرائی شروع شد چون محکومین از تحویل زمین امتناع وخودداری میکردند لذا کارشناس جهت قیمت گذاری تعین وقیمت گذاری ونرخ سهم دودانگ اینجانب مشخص ومعلوم شد
درخلال اجرای حکم بواسطه دوستی خانم وکیل مالک با یکی از کارکنان امور حقوقی توسط سازمان مسکن نامه ای بشماره دراختیار مالک گذاشت که به استناد همین نامه تقاضای اعاده دادرسی شد
در دادخواست ودرستون اصحاب دعوا نام سازمان مسکن ذکر نشد که دراولین جلسه 30/10/90 به این موضوع ایراد ودادخواست هم حاضر نمودم (بعنوان احضار جلب ثالث ) کهلایحه را دادگاه ثبت وضم پرونده نمود وگفت سازمان مطلع است ونیازی به دادخواست نیست ودرثانی از سازمان استعلام خواهدشد که موضوع این نامه چیست وقبلا عنوان شده است
النهایه حکم 900001097-16/12/90صادر که میزان 354متر مربع مسکونی تقسیم شد یعنی سازمان مسکن 157 متر ومالک 197 متر مسکونی و26 مترتجاری تحویل نمایند که این حکم درواقع در تصحیح حکم قبلی است ومیزان سهم هریک را مشخص نموده است
در ادامه حکم 1097-90درتاریخ 25/12/90طبق نامه به سازمان مسکن ابلاغ شد که طی نامه 3282/16-9/2/91 ضمن دفاع از نحوه دادرسی ایراداتی بمیان اورده است که در ادامه پس از گذشت حدود یکسال بهاء سهم سازمان از حساب بانک مسکن برداشت وتحویلم شد وهمچنین با مالک سازش نامه رسمی در دفترخانه تنظیم وتوافق شد با تخفیف دادن مقداری از بها سهم مالک
پرونده اجرائی تمام شد موضوع حکم اجرا گردید وپرونده مختومه وبایگانی شده است وحدود دوسال میگذرد
درسال 92 مدرکی عادی به دست مالک افتاد که به استنادهمین مدرک تقاضای اعاده دادرسی نمود که وقت دادرسی تمدید وتمدیدتا اینکه وقت رسیدگی 11/6/93 ابلاغ شد در انتظار حضور ودادگاه بودم
درتاریخ 22/5/93 توسط مدیر دفتر شعبه بمنظور شماره کدملی تلفنی احضارشدم – درتارزیخ 23/5/93 به شعبه مراجعه ضمن ارائه کدملی توسط مدیر دفتر یکبرگ اخطاریه بدون ضمائم بتاریخ وقت رسیدگی ساعت 10 صبح مورخ 18/6/93 بمن ابلاغ شد
وشفاها گفت که اداره راه وشهرسازی تقاضای اعاده دادرسی نموده درهمان پرونده اقای مالک است
در انتظاربودم ودر روز جلسه 11/6/93 مربوط بمالک تشکیل شد که وکیل مالک واینجانب حضورداشتیم که ناگهان نماینده اداره راه امد نشست موضوع را سوال کردم قاضی گفت که این اداره هم اعاده دادرسی داده که گفتم وقت ایشان 18/6/93 است نه امرزوز گفت عیبی ندارد وقت 18/6/93 به امروز تغییر یافته است که اینجانب ووکیل اقای زر کتبا در صورتمجلس نوشتیم که امادگی نداریم وهیچگونه مدرکی درحال حاضر نیست وبرای جلسه 11/6/93 امدیم که قاضی گفت عیب نداره فرصت میدهم فردار لایحه وهرمدرکی دارید بیاور – فردا طی لایحه کتبا نوشتم وشرح تغییر ساعت 18/6/93 را بوقت 11/6/93 درلایحه اشاره نمودم که لایحه تحت شماره ثبت وضم پرونده است ومنتهی قاضی گفت که بخاطر اجرای قانون در مورخ 18/6/93 نیز حاضرباشید چشم رفتیم تا جلسه روز 18/6/93 که توسط مدیرمحترم دفتر حکم رد دعوی تقاضای اعاده دارسی هردو را بمن دادذند که گفتم پس هدف این جلسه چه است قاضی گفت که اداره راه نیز دادخواست اعتراض ثالث داده است گفتم کدام دادخواست گفت مگر بشماداده نشده گفتم خیر هیچ خبری نداشته وندارم لذا تقاضامندم که جلسه بوقت دیگری محول گردد که با حضوروکیلم حاضرشویم که بعدازاین تاریخ هیگونه اخطاریه ودادخواست وضمائم اعتراض ثالث بمن ارسال نشده وتحویل نشده است
درتاریخ 20/10/93 ازطریق شعبه دهم اجرای احکام اخطاریه امد که رفتم مطلع شدم که حکم 593-18/6/93 صادر شده است گفتم این چه حکمی است گفت برو شعبه صادرکننده که رفتم که گفتم این حکم چه حکمی است گفتند صادرشده نمیشودکاری کرد
امدم شبم روز وروزم شبشد تا اینکه با مشورت با شما ودیگر حقوقدانان بموضوع ماده 426 وبندها مواجه شدم که مطظابق بند 4و5 ازماده 4236 دادخواست اعاده دارسی دادم که جلسه 4/12/93 تعیین شد ودر روزجلسه درحال توضیح مفصل بودم که قاضی گفت برای بند 5 باید حکم مرجع کیفری باشد (اثبات حیله وتقلب ) گفتم خیر بموجب ماده 371 در صورم عدم صحت نوشته واظهارات طرف که ثابت گردد حکم نقض میشود قاضی ناراحت شد گفت بما درس نده گفتم نه قانون نوشته ودرثانی برفرض حکم مرجع کیفری نیاز باشد امادرمورد بند 4 حکم اخیر با احکام ساب متضاد ومغایرت دارد گفت ماتصمیم خواهیم گرفت
در روز 5/12/93 به شعبه مراجعه که عینا دادخواست وضمائم اعتراض ثالث وحکم مزبور به اینجانب ابلاغ وتحویل شد
وهمزمان دادخواست دیگری بموجب بند 1 و2 ماده 426 نوشته حاضرداشتم انهم تحویل شعبه شد که وقت رسیدگی 6/2/94 مقررشده است
درتاریخ نیز دادخواستی جهت اصلاح دادنامه والحاق کلمه قابل واخواهی تقدیم کردم که قبلا عرض شد دستور اخذ ومنتظرپایان تعطیلات عید هستم
به دادسرای انتظامی شکایت نوشتم 11/12/93 به ریاست کل دادگستری نامه نوشتم وگزارش کرده ام که غیاب وبدون دفاع حکم صادرشده وظلم وبی عدالتی شده است تایارکراخواهدومیلش به که باشد
من مطمئن هستم حق گرفتنی است نه دادنی بنابراین تمام تلاشم را خواهم کرد که حکم ناثواب فسخ ونقض گردد وهمه راههارا میروم
اگرشنیده باشید دراثرظلم وبی عدالتی ریاست دادگستری روانسر درتاریخ چندروز گذشته توسط فردی که اصحاب دعوی بوده بضرب گلوله کشته شده بنام اقای سلیم قنبری که درسایتهاهست ملاحظه بفرمائید ودیگر بقیه افکارباشما بعنوان یک شاهد وگواه ناظرباشید وبدانید همه افراد دست به خونریزی نمی زنند ومنهم ادم کش نیستم حتی سعی میکنم پایم روی مورچه نرود اما کاری خواهم کرد که تمام روزنامه ها وسایتها وخبرگزاریها ومسئولین بدانند که ظلم وجور هست ودادجوئی نیز هم
خدنگهدار وعرض معذرت از فراوانی مطلب برادر بزگوارم ودوست خوبم جناب حکمت
پاسخ }
سپاس شده توسط
#2
سلام
دوست گرامی جناب بتیانه صبورباشید وبگذارید جلسه رسیدگی مورخ6/2/94برسد دفاعیات شما درواخواهی باید اینچنین باشدکه جلسه رسیدگی دادگاه غیررسمی بوده زیرا تا دادخواست وضمائم به خوانده ابلاغ نشود خوانده مطلع از وقت دادرسی نیست بالنتیجه خوانده از جلسه دادرسی که قلب دادرسی میباشدمحروم گردیده است طی لایحه ای درخواست اعمال ماده18توسط دادگاه را نمائید که با اعمال ماده18ونقض دادنامه پرونده به شعبه همعرض ارجاع خواهدگردید
منتظر خبرهای خوب از جنابعالی درسال94 وپاسخ تکمیلی از طرف دوستانم نسبت به پرسش خواهیم بود
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#3
(۲۵ اسفند ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۲۹ : ۱۵)حکمت نوشته است: سلام
دوست گرامی جناب بتیانه صبورباشید وبگذارید جلسه رسیدگی مورخ6/2/94برسد دفاعیات شما درواخواهی باید اینچنین باشدکه جلسه رسیدگی دادگاه غیررسمی بوده زیرا تا دادخواست وضمائم به خوانده ابلاغ نشود خوانده مطلع از وقت دادرسی نیست بالنتیجه خوانده از جلسه دادرسی که قلب دادرسی میباشدمحروم گردیده است طی لایحه ای درخواست اعمال ماده18توسط دادگاه را نمائید که با اعمال ماده18ونقض دادنامه پرونده به شعبه همعرض ارجاع خواهدگردید
منتظر خبرهای خوب از جنابعالی درسال94 وپاسخ تکمیلی از طرف دوستانم نسبت به پرسش خواهیم بود

سلام وممنونم
اقاحکمت باورکنید دیشب تا همین حالا خواب نرفتم وازفرط فکر نشدکه بخوابم
عرض کردم که درتاریخ 20/ 11 /93 دادخواست تقاضای اعاده دادرسی بموجب بند 4 و5 ماده 426 تقدیم نمودم که درجلسه رسیدگی 4 /12 /93 قاضی گفت بند 5 حکم مرجع کیفری میخواهدمنتظرنتیحه هستم
درتاریخ 5 /12 /93 حکم 93 /593 اعتراض ثالث ودادخواست وضمائم برگ ثانی به اینجانب ابلاغ وتحویل شده است
درتاریخ 23 /12 /93 مجددا دادخواستی بموجب بند 1 و2 ماده 426 تقدیم نمودم که وقت رسیدگی 6/ 2 /94 تعیین شده است
که درتاریخ 23 /12 / 93 نیزدادخواست تقاضای اصلاح حکم الحاق غیابی بودن وواخواهی را تقدیم که دستور خورده وتقدیم دادگاه نشده که وقت رسیدگی ندارد ثبت رایانه و تحویل به دادگاه موکول به بعداز تعطیلات شد
باتوجه بمطالب فوق چنانکه فرمودید جهت اعمال ماده 18 تامل نمایم باتوجه به تاریخ 5 /12 /93 تاریخ ابلاغ حکم ایا مهلت یکماهه سپری نشود وایا نمیشه امروز ویا فردا جهت اعمال ماده 18 دیوانعالی اقدام نمایم فکر همین مرا بی خواب کرد که گفتم مزاحم نشوم ودرجه خجالتم فول فوله ضمنا" پاسخ مخاطب را نوشتم شما ملاحظه بفرمائید درصورت تائید انتقال گردد با اینکه خبری از مخاطب نیست ؟
پاسخ }
سپاس شده توسط
#4
سلام
درامور قضائی معتقدم درهر تقدیروتاخیری مصلحتی وجوددارد
صبر کنیدتانیجه اعاده دادرسی ودرخواست ناممکن غیابی بودن حکم پس از ثبت واقدام به دستتون برسد
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تقدیم به مدیریت ووکلای محترم موسسه حقوقی هامون حکمت 7 8,616 ۱۸ شهريور ، ۱۳۹۸, ساعت --> ۱۰ : ۲۱
آخرین ارسال: حکمت
  سلام وتشکراز اعضاء محترم انجمن هامون کیومرث بتیانه 1 3,750 ۱۶ اسفند ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۴۲ : ۲۲
آخرین ارسال: حکمت
  سوال از کارشناس محترم حقوقی کیومرث بتیانه 0 2,757 ۹ اسفند ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۰۴ : ۲۰
آخرین ارسال: کیومرث بتیانه
  پیشنهاد درمورد ارتقا امکانات انجمن SinaMojri 1 5,641 ۲ مهر ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۳۶ : ۱۸
آخرین ارسال: کامیاب
Photo سلام babi07 1 5,199 ۲۲ خرداد ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۰۴ : ۱۲
آخرین ارسال: vakil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان