امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نكات مهم در هنگام ارائه دادخواست هاي حقوقي
#1

1-دادخواست حقوقي بايد طبق ماده 51قانون آئين دادرسي مدني تنظيم و مدارک ضميمه آن شود.

2-اگر در دادخواست چند نوع خواسته قيد شده هر خواسته جداگانه بايد تقويم شود.

3-دادخواست اثبات مالکيت به تنهايي منجر به نتيجه نخواهد شد حتماً بايد همزمان با خواسته ديگر مثلاً خلع يد مطرح شود .

4- در دادخواست مطالبه خسارات اموال منقول وغير منقول لازمه داشتن سند مالکيت به نام خواهان است اگر سند نداشته باشد بايد همزمان با مطالبه خسارات اثبات مالکيت نيز درخواست شود.

5- در دادخواست هاي الزام به تنظيم سند خودرو خواهان بايد با ارائه تصوير برابر با اصل کليه قولنامه ها رابطه قراردادي خود با فروشندگان قبلي را احراز و کليه آنها را مورد خطاب قرار دهد و سند به نام يکي از خواندگان باشد... 6- در دادخواست الزام به تنظيم سند املاک نيز بايد خواهان رابطه قرار دادي خود را احراز و سند به نام خواهان باشد .

7- در دادخواست هاي مطالبه وجه مالي اگر چک وسفته نباشد بايد شاهد يا گواه در غير اينصورت تقاضاي اتيان سوگند نمايد.

8- در دادخواست هايي که خواهان چک تضمين انتقال سند را برگشت مي دهد و خواستار مطالبه وجه چک است بايد ثابت نمايد که سند به نام خواهان انتقال نشده تا چک بعنوان وجه التزام به تعهد تبديل به دين شود .

9- دادخواست خلع يد بدون ارائه سند مالکيت به نام خواهان امکان پذير نيست مگر همزمان در دادخواست خواسته اثبات مالکيت را نيز درخواست نمايد .

10- در دادخواست هاي الزام به انجام تعهد بايد تعهد در حيطه و اختيار خوانده باشد و امکان داشته باشد والا منجر به نتيجه نخواهد شد .

11- در دادخواست حقوقي که عنوان خواسته تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق مي باشد بيشتر به سابقه تصرف هريک از طرفين توجه مي شود. اگر سابقه تصرف از راه ديگري ثابت نشود سند مالکيت دال بر سبق تصرف است خواهان بايد ثابت نمايد ملک يا اموال قبل از تصرف خوانده در تصرف او بوده و خوانده بدون اجازه آنرا به تصرف خود در آورده است.

12- دعاوي تصرف عدواني وايجاد مزاحمت و ممانعت از حق به دو صورت حقوقي وکيفري مطرح مي شد.

13-در دادخواست فسخ معامله خواهان بايد معيوب بودن مبيع را يا مستحق للغير بودن ويا غبن فاحش قيمت مبيع را ثابت نمايد و استرداد ثمن همراه با فسخ معامله مطرح شود .

14- اگر مبيع کسري مساحت داشت يا معيوب بود خواهان نمي تواند دادخواست مطالبه خسارات بابت کسري مساحت يا معيوب بودن را بخواهد بايد يا مبيع را قبول کند، يا دادخواست فسخ معامله واستردادثمن را مطرح نمايد.

15- در دادخواست ابطال معامله فضولي يا فروش مال غير خواهان بايد مالکيت خودرا ثابت نمايد. اگر سند مالکيت ندارد اثبات مالکيت نيز درخواست نمايد .

16 – هر نوع دعوي متقابل وجلب شخص ثالث و ورود ثالث واعتراض شخص ثالث بايد در قالب دادخواست ارائه گردد و به صورت لايحه امکان پذير نيست.

17- در کليه دادخواست هاي حقوقي خواهان بايد کليه مدارک واسناد خودرا ضميمه دادخواست به تعداد خواندگان ويک نسخه اضافي ارائه دهد واگر مدارک يا مستندات ندارد بايد به شهادت شهود يا اتيان سوگند اشاره نمايد .

18- اگر خواهان جهت اثبات ادعاي خود به شهادت شهود استناد نموده در جلسه استماع شهادت شهود حتماً بايد شهود خود را همره داشته باشد. در غير اينصورت شهود از دلايل او حذف مي شود واگر دليل ديگري نداشته باشد دادخواست او رد مي شود .

19-دادخواست هاي حقوقي که نواقص آنها طي اخطار رفع نقص ابلاغ مي گردد بايد در مهلت ده روز پس از ابلاغ رفع نقص شوند در غير اينصوت با قرار دفتري طبق ماده 54دادخواست رد مي شود.

20- خواندگان در جلسه اتيان سوگند حاضر شوند در صورت عدم حضور ناکل شناخته مي شوند و سوگند به خواهان رد مي شود وبر اساس سوگند خواهان تصميم گرفته خواهد شد .

21- در دادخواست هاي حقوقي اگر در جريان رسيدگي يکي از خواندگان فوت نمود، قرار توقيف دادرسي طبق ماده 105قانون آئين دادرسي مدني صادر و مراتب به خواهان ابلاغ تا جانشين متوفي را کتباً معرفي نمايد در غير اينصوت دادخواست نسبت به خوانده متوفي رد خواهد شد .

22- در دادخواست هاي حقوقي مانند فسخ معامله يا ابطال معامله و...اگر يکي از فروشندگان يا خريداران قبلي فوت نموده بايد دادخواست به طرفيت وراث او مطرح وگواهي حصروراثت او نيز ضميمه شود.

23- هريک از طرفين پرونده اگر پس از اولين اخطار تغيير آدرس دهند، موظفند آدرس جديد را کتباً به دادگاه يا شورايي که پرونده آنها در آنجا مطرح است اطلاع دهند در غير اينصورت مسئوليت عدم ابلاغ بعهده آنها مي باشد.

24- در دادخواست هاي خلع يد بايد خواهان رابطه قرار دادي را احراز وکليه فروشندگان قبلي و مالک اصلي را مورد خطاب قرار دهد و اثبات مالکيت را نيز مطرح کند ولي اگر سند دارد نيازي به اثبات مالکيت نيست .

25-کساني که ضمانت وام ديگران هستند و وام گيرنده اقساط را پرداخت نمي کند تا زمانيکه از حقوق يا حساب ضامن بابت قسط وام برداشت نشده باشد نمي توانند دادخواست به طرفيت وام گيرنده بدهند.

26- در دعاوي الزام به سند، خواهان بايد در حال حاضر مالکِ مبيع باشد ولي اگر خواهان مالک نيست ومبيع را به شخص ثالثي فروخته است، بايد آخرين مالک دادخواست برعليه کليه فروشندگان قبلي ارائه نمايد ورابطه قرار دادي خودرا نيز ثابت نمايد.

27- در دادخواست هاي حقوقي که نياز به کارشناس مي باشد، اگر کارشناس به درخواست خواهان يا نظر دادگاه باشد، هزينه به عهده خواهان، ولي اگر ارجاع امر به کارشناس بنا به درخواست خوانده باشد هزينه بعهده خوانده است. به هرحال هزينه کارشناسي بايد در مهلت مقرر تأديه شود. در غير اينصورت کارشناسي از دلايل حذف واگر خواهان دلايل ديگري نداشته باشد دادخواست او رد خواهد شد. و اگر کارشناسي خواسته خوانده باشد از دلايل اوحذف وطبق دلايل خواهان حکم صادر مي گردد.

28- دعاوي مالي که در مورد اموال غير منقول است توجه به محل سکونت خوانده نمي شود، بلکه دادخواست بايد به دادگاهي ارائه شود که اموال غير منقول در آن حوزه قضايي مي باشد.

29- دعاوي مالي که در مورد انجام تعهدات يا قرار دادهاي مالي و معامله است در دادگاهي اقامه مي شود که قرارداد يا تعهد در آن حوزه انجام گرفته است.

30- بقيه دادخواست هاي مالي در دادگاه محل سکونت خوانده بايد مطرح شود.

31- دادخواست اعتراض به ثبت املاک بايد قبل از صدور سند و در مهلت قانوني معمولاً تا يک ماه پس از انتشار آگهي ثبتي ارائه مي شود.

32- دادخواست خلع يد مشاعي از املاک متوفي که توسط يکي از وراث مطرح مي گردد بايد به طرفيت کليه وراث مطرح گردد ومتوفي داراي سند مالکيت باشديعني سند ملک به نام متوفي باشد.

33-در دادخواست هاي تخليه اماکن مسکوني وتجاري بايد خواهان رابطه موجر ومستأجري بين خود وخوانده را احراز و قولنامه اجاره داشته باشد. يا حداقل دو نفر شاهد داشته باشد که ملک را به اجاره داده است.

34- در دادخواست مالي بر عليه وراث شخص متوفي اگر يک شاهد داشته باشد، سوگند خواهان جهت بقاي دين لازم است.

35- گاهي بعضي ازوالدين درزمان حيات خود اموالي را طي قول نامه يا هبه نامه اي به نام يکي از فرزندان وبستگان خود مي کنند وبعد از فوت وراث ديگر ابطال آنرا در خواست مي نمايند. اين هبه نامه يا قولنامه ابطال نمي شود مگر خواهان ثابت نمايد قولنامه يا هبه نامه تقلبي بوده باشد و امضاء مورث نيست.

36- وراث اگر بعد از فوت مورث شفاهاً با حضور گواهان يا طي توافق نامه کتبي تقسيم ارث نموده باشند وکليه وراث اين توافق نامه را امضاء کرده باشند بعد از گذشت زمان يکي از آنها نمي تواند دادخواست تقسيم سهم الارث را بدهد مگر اينکه سهم الارثي قبلاٌ تقسيم نشده باشد يا يکي از وراث به حدودات سهم ديگري تجاوز کرده باشد که بايد در اين صورت دادخواست رفع تصرف يا خلع يد مطرح نمايد ويا اگر اموالي قبلاً تقسيم نشده فقط تقاضاي تقسيم آن اموال را بنمايد.

37- گاهي يکي از وراث اقدام به فروش مال مشاعي مي کند به بهانه اينکه بقيه وراث راضي هستند اما بعد از چند سال يکي از وراث دادخواست ابطال آنرا مي دهد. اين معامله به نسبت سهم فروشنده صحيح ونسبت به سهم بقيه وراث که اطلاع نداشته و قولنامه را امضاء نکرده باشند، به عنوان معامله فضولي تلقي وقابل ابطال است .
http://www.lawborhan.com
پاسخ
#2
باسلام وعرض تشکرازبابت ارسال چنین مطلب سودمندی
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  به نرخ روز حساب کردن وجه (در ستون خواسه دادخواست) چنگیزوند 12 506 ۲۱ آبان ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۴۳ : ۱۳
آخرین ارسال: چنگیزوند
  دادخواست ابطال وکالت بلاعزل amir86 18 50,663 ۲۱ فروردين ، ۱۳۹۹, ساعت --> ۲۹ : ۱۰
آخرین ارسال: حکمت
  نحوه دادخواست نویسی پرسشگر 1 5,477 ۱۳ بهمن ، ۱۳۹۵, ساعت --> ۴۷ : ۰۱
آخرین ارسال: پرسشگر
Question دادخواست علیه متوفی یا وراث نامعلوم حکمت 8 19,249 ۱۳ بهمن ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۳۹ : ۱۸
آخرین ارسال: مـــدافـــع عـــدالـــت
  تنظیم دادخواست vakil 1 4,849 ۱۰ خرداد ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۵۸ : ۰۰
آخرین ارسال: Mrs Afshoon

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان