امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری
#1
شماره 100/51082/9000
۱۳۸۹/۱۲/۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
به پیوست یك نسخه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری به شماره 100/51082/9000ـ 8/12/1389 كه در تاریخ 8/12/1389 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی كشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی
تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری
در اجرای ماده 29 قانون كارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 23/5/1384 و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده1ـ دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر كارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از كانون در این تعرفه، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مركز، مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد كارشناس مكلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره1ـ در مواردی كه مرجع قضائی در پرونده‌های كیفری و حقوقی برای كشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین كارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با كمیت و كیفیت كار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی كارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه كارشناسی تا میزان معینی حداكثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه كاهش می‌یابد ولی به هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار كارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی كه استطاعت كافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مركز یا كانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد كاهش می‌یابد.
تبصره4ـ هر كارشناس حداكثر موظف به ارائه 3 مورد كارشناسی مجانی یا كاهش یافته در هر سال می‌باشد.
تبصره5ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی كارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی كارشناس معاضدتی حسب مورد به مركز یا كانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 كارشناس مربوط معرفی گردد.
ماده3ـ در كارشناسی‌ها چنانچه موضوع كارشناسی مربوط به جزئی از كل بوده ولی اظهارنظر كارشناسی مستلزم بررسی در كل كار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد كارشناس و موافقت مقام ارجاع‌كننده بر مبنای كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده4ـ در مواردی كه موضوع كارشناسی توسط چند نفر كارشناس رسمی از یك رشته كارشناسی انجام می‌شود، از دستمزد هر كارشناس سی درصد كسر می‌گردد.
ماده5 ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مكلفند در صورت درخواست كارشناس یا هیئت كارشناسی، دستمزد كارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی كه قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مركز یا كانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، كارشناسان رسمی مكلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام كارشناسی اقدام نمایند.
ماده6 ـ در صورتی كه كارشناس اقدام به كارشناسی نموده ولی به دلیلی كه خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای كارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با كارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهدبود؛ به شرط اینكه از حداقل مقرر در این تعرفه كمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار كارشناسی مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده7ـ در صورتی كه اجرای قرار كارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت كارشناس باشد، تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسی، فوق‌العاده ماموریت كارشناس برای هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ 250.000 ریال برای داخل استان محل اقامت كارشناس و مبلغ 400.000 ریال برای ماموریت خارج از استان كارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضی از تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و كارشناس برای انجام كارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذكر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده ماموریت، هزینه‌های مربوط در وجه كارشناس پرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتی كه انجام كارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از كشور باشد، انجام امور مربوط به روادید و پرداخت هزینه‌های مربوط اعم از عوارض خروج از كشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌ردیف مدیران كل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره2ـ در صورتی كه مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریز‌نامه رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگردید.
ماده8 ـ دستمزد تامین دلیل با توجه به كمیت و كیفیت خدمات كارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌كننده تعیین می‌شود و حداقل آن 700 هزار ریال می‌باشد.
ماده9ـ هزینه انجام كلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی كه طبق نظر كارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذكور، حسب مورد نظر مركز یا كانون مربوط معتبر است.
ماده10ـ در مواردی كه برای بعضی از امور كارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضایی، مركز یا كانون مربوط تعیین می‌گردد، حداقل دستمزد 700.000 ریال خواهدبود.
ماده11ـ در مواردی كه موضوع كارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام كارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.

ماده12ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای كلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

تا 50.000.000 ریال مقطوعاً 700.000 ریال

از 50 میلیون ریال تا 150 میلیون ریال نسبت به مازاد چهار در هزار

از 150 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار

از 250 میلیون ریال تا یك میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار

از یك میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد یك در هزار

از ده میلیارد ریال تا یكصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد سه دهم در هزار

از یكصدوپنجاه میلیارد ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار

از پانصد میلیارد ریال تا یكهزار میلیارد ریال نسبت به مازاد یك بیستم در هزار

از یكهزار میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد یك صدم در هزار و حداكثر یكصد و پنجاه میلیون ریال.

تبصره1ـ در هر مورد كه ارجاع كار شامل موارد متعدد باشد، مجمع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یك جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیكن در صورتی كه موضوع ارزیابی در شهرستان دیگر و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهدگرفت.
تبصره2ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین كارفرمایان و پیمانكاران و مهندسین مشاور و دستمزد تعیین و كنترل صورت وضعیت برای كلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره3ـ دستمزد تعیین علل و مسبین و تعیین خسارت برای كلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.
تبصره4ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه ده درصد می‌باشد.
تبصره5 ـ در ارزیابی قطعات یدكی كالای مستعمل، فرآورده‌های غذائی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، اجزای ریز الكترونیك و مخابرات در هر كار ارجاعی به صورت یك‌جا و طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.
ماده13ـ در صورتی كه رسیدگی به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده14ـ دستمزد تعیین اجاره‌بها، برای كلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانصدهزارریال، مقطوعاً 700.000 ریال و از پانصدهزارریال تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده15ـ حق‌الزحمه تفسیر عكس‌های هوایی برای هر پلاك ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عكسهای مزبور مقطوعاً مبلغ 1.500.000 ریال است و برای تفسیر عكس‌های هوایی سالهای گذشته، به ازای هرسال مبلغ دویست هزار ریال اضافه خواهدشد. همچنین، برای پلاكهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاك اضافی بیست درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهدشد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد گروههای كارشناسی
گروه 1ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:
ماده16ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:
1ـ تا 100 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 700.000 ریال.
2ـ مازاد بر 100 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه، بازاء هر لیتر 1.000 ریال.
3ـ از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 200 ریال و حداكثر ده میلیون ریال.
ماده17ـ دستمزد تعیین كیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست‌محیطی در هر مورد 700.000 ریال می‌باشد.
ماده18ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 1.500.000 ریال است.
تبصره ـ در صورتی كه انجام كارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبكه‌های آبیاری و زهكشی آب و فاضلاب مطابق ماده 12 این تعرفه خواهدبود.
ماده20ـ تعیین نوع و بررسی كیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 1.500.000 ریال است.
ماده21ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و كانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1ـ حریم كانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كیلومتر 500.000 ریال و حداكثر پنج میلیون ریال.
2ـ حریم رودخانه و كانالهای با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر كیلومتر 700.000 ریال و حداكثر 7 میلیون ریال.
ماده22ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب كمیت و كیفیت مقطوعاً 1.000.000 ریال است.
رشته فلزات و معادن:
ماده23ـ
1ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه 7 (صنعت و فن) خواهدبود.
2ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممكن ـ قطعی) طبق ماده 12 این تعرفه خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
گروه 2ـ اموال منقول شامل رشته‎های:
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،
ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده 24ـ دستمزد کارشناسی رشته‎های فوق مطابق ماده 12 این تعرفه خواهد بود.
گروه 3ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‎های:
(پزشکی، داروسازی و سم‎شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)
ماده 25ـ دستمزد کارشناسی رشته‎های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‎کننده (حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال در هر مورد) می‎باشد.
تبصره ‌ـ کلیه هزینه‎های آزمایشگاهی، نمونه‎برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‎باشد.
گروه 4ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
(امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه)
رشته حسابداری و حسابرسی:
ماده 26ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده 27ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده 12 این تعرفه خواهد بود:
1ـ ارزش سهام و سهم‎الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‎های جاری و بدهی‎ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‎های ثابت.
2ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
3ـ تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‎دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:
ماده 28ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی با مقام ارجاع‎کننده حداقل 1.000.000 حداکثر 10.000.000 ریال است.
رشته تعیین نفقه:
ماده 29ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاع‎کننده می‎باشد و در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 5.000.000 میلیون ریال است.
رشته بیمه:
ماده 30ـ دستمزد رشته بیمه با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال است.
رشته آمار:
ماده 31ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 5.000.000 ریال است.
گروه 5 ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‎های:
(امور حمل و نقل ]ترابری[ ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده 32ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
1ـ رسیدگی به اصالت خودرو 700.000 ریال.
2ـ رسیدگی به تصادف درون‎شهری 600.000 ریال.
3ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر 800.000 ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل و تعیین اجاره‎بها و اجرت‎المثل برای هر دستگاه مقطوعاً 700.000 ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده33ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
1ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 12 این تعرفه است.
2ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:
براساس ماده 12 این تعرفه است.
3ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‎باشد:
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی:
در هر مورد 900.000 ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 2.000.000 ریال در هر مورد
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 5.000.000 ریال در هر مورد
تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‎الزحمه می‎باشد.
4ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده 10 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ دستمزد ارزیابی‎های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده 12 این تعرفه است
.گروه 6 ـ راه و ساختمان شامل رشته‎های:
(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ
برنامهریزی شهری ـ مهندسی محیط‎زیست ـ امور ثبتی ـ
ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‎برداری)
رشته راه و ساختمان:
ماده 34ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصـالح ساختمانی و تعیین حقـوق کسب و پیشـه و تجـارت و سرقفلـی مطـابق مـاده 12 این تعرفه تعیین می‎شود.
ماده 35ـ دستمزد تطبیق نقشه‎های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا 2.000 ریال و حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال است.
ماده 36ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‎ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا 2.000 ریال و حداقل 700.000 ریال و حداکثر ده میلیون ریال است.
ماده 37ـ دستمزد تهیه نقشه‎های معماری و سازه ساختمانهای موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‎باشد.
1ـ معماری کلی هر متر مربع 1.500 ریال و حداکثر 15.000.000 ریال.
2ـ سازه هر متر مربع 2.000 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال.
ماده 38ـ دستمزد افراز و قطعه‎بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
1ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد.
2ـ در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‎برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می‎شود.
تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در مادتین 34 الی 38 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 39ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 متر مربع 1.000.000 ریال و برای هر یک هزار متر مربع مازاد، مبلغ 400.000 ریال اضافه می‎گردد.
رشته نقشه‎برداری و رشته امور ثبتی
ماده 40ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
1ـ اگر گذر بند مشخص باشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 1.000.000 ریال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار، برای هر مترمربع 100 ریال.
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال.
2ـ اگر گذر بند مشخص نباشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 3.000.000 ریال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 100 ریال
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال.
ماده 41ـ حق‎الزحمه نقشه‎برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند 2 ماده 40 و حداکثر 30.000.000 ریال.
ماده 42ـ حق‎الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 متر مربع حداقل 1.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع برای هر متر مربع 400 ریال و از 5000 متر مربع تا 50000 متر مربع نسبت به مازاد برای هر متر مربع 200 ریال و از 50000 متر مربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع 100 ریال و حداکثر پانزده میلیون ریال.
ماده43ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و كانالها و رودخانه‌ها با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل 1.000.000 ریال است و حداكثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده44ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات املاك خارج از محدوده شهرها:
1ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاك مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاك مزروعی تا یك هكتار حداقل 1.000.000 ریال است.
2ـ در مواردی كه مساحت ملك بیش از یك هكتار باشد به ازاء هر هكتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداكثر 6 میلیون ریال می‌باشد.
ماده45ـ دستمزد كارشناسی رشته شهرسازی:
1ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفكیك اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
1ـ1ـ طرح تفكیك با دو قطعه زمین، مبلغ 3.000.000 ریال.
1ـ2ـ طرح تفكیك با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
1ـ3ـ طرح تفكیك با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 200.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
2ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق كاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:
2ـ1ـ كاربری یك یا دو قطعه زمین مجاور با یكدیگر مبلغ 3.000.000 ریال.
2ـ2ـ كاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
2ـ3ـ كاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 200.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:
3ـ1ـ ساختمان با یك یا دو واحد قابل تفكیك، مبلغ 3.000.000 ریال.
3ـ2ـ ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفكیك، مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.
3ـ3ـ ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفكیك، مبلغ 200.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.
تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه 6 طبق ماده 10 این تعرفه خواهد بود.
گروه 7ـ صنعت و فن شامل رشته‌های:
(الكتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الكترونیك و مخابرات ـ
برق، ماشین و تأسیسات كارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ‌]آسانسور و شوفاژ و تهویه[ ـ كامپیوتر ـ گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشكی ـ نساجی و رنگرزی)
ماده46ـ دستمزد كارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده 12 این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ حق‌الزحمه كارشناسی نرم‌افزار كامپیوتر مطابق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
گروه 8 ـ فنی و هنری شامل رشته‌های:
(تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ
چاپ و چاپخانه ـ عكاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیك ـ
امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی)
ماده47ـ دستمزد كارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 1.000.000 ریال در صورتی‌كه كم و كیف كار ایجاب نماید با پیشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع‌كننده كارشناسی حداكثر 5.000.000 ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ دستمزد كارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه و حداكثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده48ـ دستمزد كارشناسی مربوط به عكاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه بشرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دستمزد كارشناسی مسائل فنی عكس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، كمپوزیسیون (تركیب‌بندی)، پرسپكتیو، ظهور و چاپ حداقل 1.000.000 ریال و حداكثر 5.000.000 ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌كننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین كارفرمایان و تهیه‌كنندگان اعم از نویسنده، كارگردان، تصویربردار، تدوین‌كننده، لابراتوار و صدابردار بشرح زیر است:
1ـ برنامه‌های كوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدیو و برنامه‌های انیمیشن حداقل 1.000.000 ریال.
2ـ برنامه‌های بلندمدت سینمائی بیشتر از یك ساعت، برحسب مدت فیلم و حداكثر 7.000.000 ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عكاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
د ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
گروه 9ـ كشاورزی شامل رشته‌های:
(كشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشكی ـ محصولات دامی ـ
آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ
محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشكی)
ماده49ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده12 این تعرفه محاسبه خواهدشد.
ماده50 ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح تسطیح زمینهای كشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 12 این تعرفه است.
ماده51 ـ دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین كیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراك دام، مكمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع‌كننده و كارشناس تعیین می‌شود.
ماده52 ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 1.000.000 ریال و برای هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از یك هكتار سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده53 ـ دستمزد افراز املاك كشاورزی براساس ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی كه انجام امر كارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری برطبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده54 ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های كشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه 10ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های:
(امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ كتابداری ـ امور گمركی ـ
ثبت شركتها و علائم تجاری و اختراعات)
ماده55 ـ دستمزد كارشناسی در مورد كلیه رشته‌های فوق با توجه به كم و كیف كار در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداكثر 7.000.000 ریال با پیشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع‌كننده خواهد بود.
گروه 11ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:
(امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ
حوادث ناشی از كار ـ مواد محترقه و منفجره ] ناریه[ )
ماده56 ـ دستمزد كارشناسان این گروه طبق تعرفه كارشناسان گروه 10 موضوع ماده 55 تعیین می‌گردد.
ماده57 ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با كانون ذیربط یا مركز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی كارشناسان یا مركز می‌باشد.
ماده58 ـ كلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی كارشناسان رسمی وكانونها و نیز كارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع كشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانكها، مؤسسات اعتباری و سایر شركتها و دستگاههای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام می‌باشد لازم‌الرعایه است.
ماده59 ـ این تعرفه با 59 ماده و 22 تبصره به پیشنهاد شورای عالی كارشناسان در تاریخ 8/12/1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراست. مقررات مغایر لغو می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

منبع : سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پنج شنبه دوازدهم اسفند ماه ۱۳۸۹
سال ۶۷ شماره ۱۹۲۲۷
جهت اخذ مشاوره رایگان با دفتر مؤسسه تماس بگیرید : ۶۶ ۱۷ ۵۷ ۶۶ ۰۲۱ / ۴۳۴۹ ۸۵۷ ۰۹۱۲
پاسخ
 سپاس شده توسط fereydani ، reza9780
#2
ممنون و مچکر من این سایت رو دوست دارم


بهینه سازی سئو
پاسخ
#3
مخاطب محترم اگر میخواهی تشکر کنی این راهش نیست وکسی هم به تشکرنیاز ندارد بلکه تشکر شما خارج کردن انجمن از حیز انتفاع و مزاحمت است بنده دوشنبه دادگاه دارم باید لایحه دفاعیه تنظیم کنم اما ساعتی انحراف فکری برایم باارسال هایت وحذف انها ایجاد کردید.
پیشنهاد میکنم اگر با کسی دراین انجمن مشکل دارید با مدیران انجمن ودرنهایت جناب خدائی فرمطرح کنید
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قانون کارشناسان رسمی دادگستری vakil 0 4,884 ۵ مرداد ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۲ : ۱۳
آخرین ارسال: vakil
  آئین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری vakil 0 5,253 ۵ مرداد ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۱۷ : ۱۳
آخرین ارسال: vakil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان