امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نتیجه
#1
باسلام وعرض ادب
همانطوریکه مستحضرهستید بموجب بند 4و5 ماده 429 تقاضای اعاده دادرسی نمودم که درجلسه رسیدگی دادگاه گفت درمورد بند حیله وتقلب بایستی حکم دادگاه کیفر باشد تا این بند مورد توجه باشد ودرمورد بند 5 هم تصمیم خواهیم گرفت گویا روزگار بامن سرناسازگاری دارد و طراحی درست وتبانی کاملا اقدام است فقط جنابعالی شاهد وگواه باشید به اینکه من بچه هایم را دوست دارم وبه زندگی وادامه زندگی علاقه مندم وتا حالا اذیت وازارم به مورچه هم نرسیده است وهرگز در فکرم بقصد انتقام نبودم ونیست اما حالا که بعداز حدود دوسال میخاهند حق مرا نا حق کنند درصدد تلافی هستم تا ببینم چه پیش خواهد امد فقط از حضرتعالی ممنون وسپاسگزارم این شد نتیجه کار - خدانگهدار شما وهمکاران محترم امیدوارم روزنامه های اتی را ملاحظه بفرمائید
پاسخ }
سپاس شده توسط
#2
سلام
دوست عزیز شما نباید اصلآ استناد به حیله وتقلب قبل از اثبات آن مینمودید توجه به عرایض بنده ننمودید فرصت خودرااز دست دادیدبنده چنین پرونده ای قبلا داشتم دراثرتجربه ارشادتان نمودم
عین پاسخ بنده حضورتان ذیلآ ایفادمیگردد

سلام
دوست عزیز جناب آقای کیومرث بتیانه وارد بحث کارشناسی اینکه چقدر سهم شما ودیگرمالک خواهد بود نشده بلکه آنچه پرسش نمودید اینکه هرچند احداز خواندگان درتمام مراحل دادرسی حضورداشته لیکن در اعاده دادرسی احداز خواندگان نبوده به نظر بنده حکم دادگاه تجدیدنظر طبق موازین قانونی صادرگردیده است زیرا اعاده دادرسی طریق فوق العاده رسیدگی میباشد ومسکن وشهرسازی به نظرخودش که حقوقدان های قدری در راستای موضوع دارد به این طریق رسیدگی حقش ضایع شده میتواند معترض ثالث باشد همانگونه که خودتان بیان نمودید محکوم له بدوی سند جدیدی ارائه نموده که منجر به صدوررای جدید شده حال به فرض مثال
اگر این سند جدیددردادرسی بدوی بوده اما اخیرا با تبانی با دیگرخوانده بدوی ارائه شده باشد ؟
اگر این سند جدید توسط احدی از خواندگان بدوی جعل وبه دادگاه تجدیدنظر ارائه شده باشد؟
شما میتوانید دردادسرا ادعای جعل واستفاده از سندمجعول یا اجتماع وتبانی برای بردن مال غیر یا اثبات حیله وتقلب منجربه حکم مطرح نمائید
استنباط بنده از پرسش وپاسخ تکمیلی به شرح مذکوربود
تانظردوستانم در تکمیل پرسش نفیآ یا اثباتآ چه باشد؟
...........................................................................................
به هرحال خودکرده را تدبیرنیست طریق دیگری بیآندیشید
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#3
باسلام مجدد
احتراما اگر دادنامه ( بدوی ) 820 - 3 /11 /88 اولین حکم صادره از شعبه سوم تجدید نظررا ملاحظه بفرمائید به مورد 591 مترمربع اشاره شده است وسپس قاضی گفت چون اقای زر اهلیت قانونی در انعقاد توافق ویا معامله نداشته است لذا طرفین مشترکا به تحویل 354 مترزمین مسکونی ودرصورت تعذر قیمت ان
درحین اجرای حکم نامه ای تحت عنوان اینکه اقای زر 591 متردریافت داشته واز دریافت بقیه توافق نموده واسقاط حق کرده این بار دادگاه تصمیم به قرار قبولی اعاده دادرسی داده و یا سهوا یا عمدا در رفع نقض عدم ذکر نام اداره راه اقدام نکرده واینجانب کتبا طی لایحه ایراد گرفتم که نام اداره در ستون اصحاب دعوی نیست دادگاه گفت مانعی ندارد از بدو بوده است ومطلع میباشد که حکم 1097 صادر گردید و سهم تحویلی محکوم به هریک از محکومین را معلوم ومشخص نموده است
در زمان اعاده دادرسی اداره راه حضورنداشته است اما از قبل از دعوا مطلع بوده ودرجلسات گذشته دقیقا اگاه بموضوع خو.استه بوده است . بهرتقدیر شکایتی تحت عنوان حیله وتقلب تنظیم که فردا بدنبالش بروم تا یارکه راه خواهد ومیلش به که باشد
بنظر جنابعالی رفع نقض بعلت عدم ذکر نام احدی از خواندگان در دادخواست بموجی مواد رفع نقض وظیفه مدیر دفتر ودادرس نمی باشد وبا اینکه بنده کتبا تذکر وایراد گرفتم بازهم درد سر سازشده است 0 ضمنا ایا میشود حکمی اجراء گردد بدون اینکه به محکوم علیه ابلاغ نشده باشد . هرچند مشاوران اداره مذکور دارای معلومات هستند اما همانگونه که فرمودید اولا اداره راه (مسکن وشهرسازی ) نباید محکوم میشد ومالک را محکوم میکردند چون من زمین از مالک خریدم اما اینجا خود سازمان مسکن وشهرسازی نامه مستند اعاده دادرسی به دست مالک داد که اعاده دادرسی داده است وحکم 1097 صادر شد - در اول من بمیزان کل محکومبه از اموال مالک توقیف وبمزائده گذاشته بودم که این نامه باعث تاخیر واعاده دادرسی شد (تصویر را بحضورتان تقدیم داشته ام 14 /10 / 90 - 36698/ 16 حکم اول را ملاحظه بفرمائید . اگر ممکنه درمورد دلائل حیله وتقلب بعلت اعلام تاریخ تقلبی به جای 25 / 12 / 90 تاریخ ابلاغ دادنامه 1097 اخیرا نوشته اند درتاریخ 25 / 4 /93 ابلاغ وروئیت شده است . یک پاسخ هم ملاحظه بفرمائید که در مورد اعتراض ثالث اداره راه وشهرسازی نوشته در صورتی که دعوی جدید همان دعوی سابق وبین اصحاب همان پرونده باشد اعتبار امر مختومه دارد وقابل استماع نیست وپاسخ بعدی نیز با سلام- اعتراض ثالث مهلت نداردبلکه شرایط شرایط ذینفع بودن معترض و از اصحاب قبلی پرونده نبودن و اجراء نشدن حکم قطعیت یافته و ساقط و منتفی نشدن موضوع دادنامه است ایا این پاسخ ها میتواند مستند دعوی مجددی با استفاده از بند 3 و7 ماده 429 اعاده دادرسی باشد یا خیر ؟ ممنونم من ناراحت نیستم که مبلغی از دست میدهم غم گینم از اینکه حکم اخیر سهم مرا کمتر از سابق کاهش داده است ومتضاد ومغایراست با احکام سابق الصدور از نظر میزان سهم زمین اینجانب خدانگهدار
پاسخ }
سپاس شده توسط
#4
سلام
اگر جلسه اول دادرسی تشکیل نشده پیشنهاد میکنم خواسته ای که براساس حیله وتقلب منجر به حکم متصرف حقیقی بوده رامسترد ودر دادسرا آنراطرح نمائید پس از محکومیت میتوانید مجدد آنرا در دادگاه تجدیدنظر طرح نمائید البته این قسمت استردادخواسته دراعاده دادرسی را تجربه ندارم از تجارب سایر دوستان بهره مندشوید.
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#5
باسلام وعر ض ادب
سرور گرامی درپیرو عرایض ارسالی دیروز بعرض برسانم مجددا دادخواستی بموجب بند 1 و2 ماده 429 ق .اد.م تنظیم وتقدیم شد وپس از دستور معاونت محترم کل محاکم تجدید نظر حسب دستور مدیر محترم دفتر دادگاه فردا تحویل میدهم
امروز به دادگاه رفتم وگفتم که جهت تقدیم شکایت تبانی بردن مالغیر وحیله وتقلب نیاز به اصول مدارک میباشد حکم 593-18/6/93 ودادخواست معترض ثالث وضمائم ان که اداره راه اخیرا تقدیم نموده بود وحکم فوق صادرشده است که بدون ابلاغ دادخواست وضمائم وبدون ابلاغ وقت دادرسی واینجانب در جلسه دادرسی حضورنداشته ام و حق دفاع از من سلب گردیده واگر حضور داشتم شاید با توجه باینکه اداره راه جزء اصحاب دعوی نخستین است ومحکوم علیه حکم 820 و در دادنامه 1097 نیز محکوم میباشد
مطمئنا اعتراضش رد میشد النهایه حکم 593 اعتراض ثالث ودادخواست وضمائم امروز 5 / 12 /93 توسط مدیر محترم دفتر ابلاغ وتحویلم شد حالا حکم صادرشده که بهر نحوی سعی وتلاش میکنم تا مانع این بی عدالتی شوم وبهر فرد مقام قضائی متوسل تا حصول نتیجه ادامه میدهم که بعدا" انگشتم را نگزم که اگر این کار را میکردم اینگونه نمیشد وغیره معالوصف از جنابعالی بخاطر قبول زحمات متحمله سپاسگزار وتشکر دارم واگر اجازه بدهید ومرحمت بفرمائید بابت کمک به سایت ودرقبال این همه زحمت شماره حساب اعلام که مبلغ نا قابلی بهدف ارتقاء وادامه سایت تقدیم نمایم واگر لازم میدانید بهمین طریقبرای شکایت بعدی وهرچه مرا به حقوقم نائل میسازد راهنمائی بفرمائید – خدانگهدار

(۵ اسفند ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۳۸ : ۰۸)حکمت نوشته است: سلام
اگر جلسه اول دادرسی تشکیل نشده پیشنهاد میکنم خواسته ای که براساس حیله وتقلب منجر به حکم متصرف حقیقی بوده رامسترد ودر دادسرا آنراطرح نمائید پس از محکومیت میتوانید مجدد آنرا در دادگاه تجدیدنظر طرح نمائید البته این قسمت استردادخواسته دراعاده دادرسی را تجربه ندارم از تجارب سایر دوستان بهره مندشوید.
بله دیروز 4 /12 /93 ساعت 10 صبح اولین جلسه بود که دادرس گفت باید حکم جزائی دال بر اثبات حیله وتقلب بیاری حالا نمیدانم که بعدا اگر حکم این شکایت صادر گردد میتوانم مجددا اعاده دادرسی تقدیم نمایم یا این مورد حذف میگردد ضمنا در دادخواست امروز 5 / 12/ 93 تقدیم کردم بموجب بند 1 و2 ماده 429 تاکید در ستون خواسته کردم که دادرس بموجب بند دال ماده 91 رسیدگی نفرماید ورسیدگی توسط یکی از قضات دیگر دادگاه تجدید نظر علی ابدل هرچه درکمال بی طرفی وجهت رفع هرگونه شک وشائبه انجام گیرد که فردا دادخواست را تحویل میدهم
پاسخ }
سپاس شده توسط
#6
درخصوص اعاده دادرسی صرفآیکبار نسبت به هربند ماده426 قانون آئین دادرسی مدنی امکان اعاده دادرسی مقدوراست
به هرحال بگذارید رای دادگاه صادرشود ببینید بصورت حکم یا قرار صادرمیشودآنوقت میتوان درخصوص ان اظهارنظرنمودشاید بصورت قرارباشد؟

درخصوص کمک به انجمن مخارج ان توسط جناب آقای خدائی فر تامین میگردد بنده اظهارنظردرخصوص مسائل مالی نمینمایم که دخالت درکاربزرگان است بلکه قدردان زحمات ایشان که نظارت برانجمن علیرغم تراکم کاری دارند میباشم

پیشنهاد بنده به شمادرخصوص شقوق 1و2ماده426قانون آئین دادرسی مدنی مشاوره حضوری با یک وکیل با ارائه اسناد وسوابق میباشددرصورت امکان دخالت وکیل لازم است چون وکیل میتواند با ورود به پرونده ها از کمیت وکیفیت رسیدگی مطلع شده ودرنهایت تصمیم قانونی اتخاذ نماید مثل انچه در اعاده دادرسی درحیله وتقلب نمودید چه اگر وکیل داشتید بااستفاده از بند ب ماده107 قانون آئین دادرسی مدنی قبل از ختم رسیدگی خواسته را مستردمینمود وپس از طی مراحل دادسرا ومحکومیت ادامه میدادید قاضی دادگاه تجدیدنظر که درجلسه رسیدگی شمارا به استردادخواسته هوشیار نموده بود شما متوجه منظور ایشان نشده بودید
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تا نتیجه شکایت در وزارت کار چه باید کرد rezayeto 1 5,308 ۱۵ فروردين ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۵۹ : ۱۷
آخرین ارسال: vakil
Heart دلیل عدم اعلام نتیجه دادگاه نجف زاده 1 5,751 ۲ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۳ : ۱۷
آخرین ارسال: vakil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان