انجمن حقوقی هامون
آیا بعداز ابلاغ قانونی رای اعاده دادرسی به محکوم علیه رای بدوی وپ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: آیا بعداز ابلاغ قانونی رای اعاده دادرسی به محکوم علیه رای بدوی وپ (/showthread.php?tid=954)آیا بعداز ابلاغ قانونی رای اعاده دادرسی به محکوم علیه رای بدوی وپ - کیومرث بتیانه - ۹ مهر ، ۱۳۹۴

باسلام وعرض ادب احتراما " بعرض میرسانم درسال 77 دعوی حقوقی علیه 1- اداره راه وشهرسازی و 2- مالک زمین بخواسته مطالبه حدنصاب مالکانه بمیزان 2 دانگ از 6 دانگ پلاک ... فرعی ( تملک شده ) دادگاه بدوی حکم به رد دعوی داد که پس ازتوضیح به دادرس پی به اشتباه بردند وبا عدول از رای پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد 1380 تجدیدنظربعداز تحقیقات وجلسات با حضور طرفین ابتدا از اداره راه وشهرسازی میزان حدنصاب اختصاصی به مالک را استعلام کرد – که با وصول پاسخ نامه ......10 /4 /87 -تجدیدنظر هیات کارشناسی جهت محاسبه سهم اینجانب انتخاب که هیات با استخراج از نامه مزبور محاسبه و نظریه اعلام که نظر بلااعتراض ماند - تجدیدنظر به استناد نظریه کارشناسان - طبق دادنامه ... – 88 صادر - اداره راه و مالک مشترکا مقدار 354 متر مسکونی و26 متر تجاری به اینجانب تحویل نمایند درصورت تعذر قیمت روزکارشناسی (درحکم سهم هریک از محکومین مشخهص نبود – حکم قطعی به مرحله اجرا ء گذاشته شد – کلاسه 88/.... شعبه ده اجرای احکام- چون محکومین از تحویل زمین امتناع وخودداری میکردند حسب حکم کارشناس انتخاب و محکومبه قیمت گذاری شد – 2- درحین اجرای حکم جهت تطویل دادرسی توسط مالک تقاضای اعاده دادرسی شد که در دادخواست اعاده در ستون اصحاب دعوی نام اداره راه ذکر نشد – دراولین جلسه کتبا به عدم ذکر نامه اداره تذکر وایراد گرفتم ودادخواست جلب ثالث اماده کردم - قاضی گفت نیاز نیست وازبدو امر مداخله وحضورداشته است وفقط لایحه بعدازثبت تحویل شد – تجدیدنظر دادنامه اعاده دادرسی k - 90 صادرنمود که میزان سهم هریک از محکومین مشخص ومعلوم شد – (( اداره راه 157 متر مسکونی ومالک 197 متر مسکونی و26 متر تجاری بدهند )) - حکم اعاده دادرسی درتاریخ 25 /12 /90 کتبا"به اداره راه ابلاغ شد– بعلت امتناع درتاریخ 6/2/91 بهاء سهم مالک 197 مترمسکونی و26 متر تجاری دریافت شد وبموجب دستور قاضی ناظر براجرای حکم بعد از 12 ماه طی نامه مورخ 15/12/91 بمقدار 157 متر مسکونی بهاء سهم اداره راه از حساب برداشت ودرصندوق دادگستری تودیع وسپس تحویلم شد – – پرونده دعوا تمام ومختومه گردید وحدود 24 ماه گذشت - درتاریخ 25/5/93 اداره راه با تقدیم دادخواست بعنوان شخص ثالث به دادنامه k – 90 معترض شد که از حکم خبرنداشته ودرتاریخ 25/4/93 از مفاد دادنامه k– 90 مطلع شده است و ابلاغ نشده است – دادخواست وضمائم ووقت دادرسی اعتراض ehge به بنده ابلاغ نشده واطلاعی نداشتم وقت رسیدگی هم حضورنداشتم – تجدیدنظر حکم 593-93 داده که مقدار 157 متر مسکونی وضمنا 26 مترتجاری متر تجاری ملغی شده واینجانب فقط حق دریافت 197 متر دارم وبمعنی اعاده وبرگشت بهاء تجاری و157 مترمسکونی است
ایا اداره را وشهرسازی چونکه نامش در ستون اصحاب دعوی اعاده دادرسی نیست و اعاده مجزا از اصل دعوی نمیباشد وهمین دعواست ایا معترض ثالث است ؟ ومیشود با اعتراض ثالث پرونده ای که حدود دوساله مختومه وازاعتبار امر مختومه برخورداراست را مجددا رسیدگی نمود ؟
ایا حکم اخیر593 که دارای تضاد ومغایر با مفاد احکام سابق الصدور است درقبال اعتراض ثالث صادرشده قانونی است ؟
چه راهی بنظرتان میرسد
ازپاسخ شایسته ممنون وسپاسگزارم