انجمن حقوقی هامون
كمك فوري در جلوگيري از ابطال مزايده - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: كمك فوري در جلوگيري از ابطال مزايده (/showthread.php?tid=912)كمك فوري در جلوگيري از ابطال مزايده - far.v - ۸ مرداد ، ۱۳۹۴

در مزايده احكام حقوقي شركت كرده‌ام. جمع مبلغ طلب بالغ بر 650.000.000 ريال بوده، بعد از برگزاري مزايده و انجام كليه مراحل قانوني و با حضور معاون دادستان در مزايده، ملك مورد نظر كه توسط كارشناس به مبلغ 2.950.000.000 ريال ارزيابي شده بود به اينجانب واگذار گرديده.
در مدت قانوني اعتراض به مزايده وكيل حقوقي خوانده با بيان اين مطلب كه مبلغ كارشناسي ملك بيشتر از مبلغ بدهي بوده و نبايد 6 دانگ ملك به مزايده گذشته مي‌شده درخواست ابطال مزايده و قبول پرداخت بدهي را نموده. اين در حالي‌ است مزايده انجام شده و ملك براي بنده ارزش بيشتري دارد براي جلوگيري از ابطال مزايده چه كار مي‌توانم انجام بدهم


RE: كمك فوري در جلوگيري از ابطال مزايده - کیومرث بتیانه - ۸ مرداد ، ۱۳۹۴

باسلام
دوست ارجمندم درواقع شما برنده مزائده هستید وپس از پایان تشریفات قانونی مالک ومورد مزائده بنام شما انتقال می یابد
اگر مورد مزائده با انتقال سند بنام شما شده وکیل طرف واجرای احکام نمیتواند فروش را برهم زند وتمام شده ومنتفی گردیده است
اما اگر درحین انجام تشریفات باشد وکیل طرف ویا خود محکوم علیه میتواند با تودیع مبلغ بدهی موردمزائده را اعاده نماید
وکاری از شما برنخواهد امد
خدانگهدار به دنبال مزائده دیگری باشید خودتان را اذیت نکنید
نکته فراموش شده اینکه اگر قیمت کارشناسی بیشتر از مبلغ محکوم به باشد مابه التفاوت ان در حق محکوم علیه قرارمیگیرد نه اینکه 5 دانگ از ملک ششدانگ فروخته شود . درصورت اشتراک مالکیت درملک مشاع تمام ملک مشاع بفروش گذاشته خواهد شد منوط به رضایت دیگر شرکاء دراین مقوله شریکی وجود ندارد و معترض به زیادی قیمت شده وربطی ندارد وپاسخ اعتراض وکیل محترم این است
و درزمان انتقال سند اگر محکوم علیه حضور نیابد دادورز بعنوان نماینده دادستانی وقائم مقامی ذیل سند را ممضی می نماید


RE: كمك فوري در جلوگيري از ابطال مزايده - حکمت - ۸ مرداد ، ۱۳۹۴

سلام
کابرمحترمfar.v
مزایده ای که جنابعالی در آن برنده شده اید درخصوص شما قطعی ولازم الاجرائ میباشدواجرای احکام سند آنرا پس از پرداخت بدهی های شهرداری ودارائی توسط محکوم علیح ودرصورت امتناع توسط شما با حق استرداداز محکوم علیه منتقل خواهد نمود هرچند وکیل محکوم علیه نسبت به کارشناسی اعتراض نموده باشد اعتراض به کارشناسی باید قبل از اجراء بعمل آید نه اینکه بعداز اجرا ء که خریداری پیدا شده وبرنده مزایده بوده ؟ چه اگر خریداری پیدانمیشد درمزایده دوم هم خریداری پیدانمیشد محکوم له نیز مال مورد مزایده را قبول نمیکرد عین مورد مزایده به محکوم علیه مسترد میگردید قطعآ دادورز ان اجرای احکام وروسای دادگاه ها به این حربه ها اشراف دارند

حال پس از مزایده شخص ثالثی با قرارداد صوری بین خودشان بدون ارائه به دادگاه که خطر ناک هم میباشدپیداشده که مبلغ تودیعی شمارا به محکوم علیه بپردازد بدون اینکه درمزایده شرکت نماید ومورد مزایده را بنام محکوم علیه خارج از ضوابط قانونی برنده شود ومبلغ بیشتری به محکوم علیه بدهد اینها فریب درمزایده میباشد چنانچه اجرای احکام اعتراض اورا قبول نماید قطعآ با تذکر کتبی موارد مذکور به ریاست دادگاه اعتراض ردخواهد شد
صرفا با اعتراض ووروردشخص ثالث درپرونده اجرائی آنهم با شرایطی میتوان اجرای حکم را متوقف نمود که اغلب دادگاه ها اجرای حکم را ادامه میدهند اما به اعتراض یا ورود شخص ثالث که دردادرسی نبوده باشند وحقوقشان تضییع شده باشد رسیدگی خواهد نمود
نفیآ یا اثباتآ از نظریات دوستان مستند به مواد قانونی استفاده مینماییم
با تشکر از پاسخ جناب بتیانه