انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: سوال حقوقی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام وادب
فرق بین رای غیابی ورای معترض ثالث در چیست ؟
محکوم علیه غائب باید نامش در ستون اصحاب دعوی (خوانده دادخواست ) باشد یا نباشد ؟
محکوم علیه ثالث باید نامش در ستون اصحاب دعوی (خوانده دادخواست ) باشد یا نباشد ؟
موضوع مواد 303 و 417 ق.ا.د.م
چنانچه مهلت اعتراض واخواهی رای غیابی 20 روز بعداز ابلاغ وروئیت رای معیین شده است !
مهلت اعتراض ثالث که بدون حضور فردثالث رسیدگی گردیده بعدازابلاغ به چه صورت میباشد
ایا همان 20 روز مهلت اعتراض ثالث مقرر است یا دلخواه شخص ثالث است
وباتوجه به ماده 422 ق.ا.د.م اعتراض ثالث قبل ازاجرای حکم قابل قبول است ؛ هدف ومنظور از قسمت دوم که ثابت شود حقوقی که اساس وماخذ اعتراض است به جهتی ازجهات قانونی ساقط نشده باشد تفسیر عامیانه ومعمولی چطور است یعنی چه ؟
باسلام وکسب اجازه از دوستان
باسلام وادب
فرق بین رای غیابی ورای معترض ثالث در چیست ؟
رای غیابی باعدم حضور خوانده علیرغم ابلاغ دادخواست وضمائم-رای معترض ثالث دراثر اعتراض شخص ثالث به رای درهرمرحله از دادرسی رسیدگی ورای قانونی صادر میگردد.

محکوم علیه غائب باید نامش در ستون اصحاب دعوی (خوانده دادخواست ) باشد یا نباشد ؟
باشد
محکوم علیه ثالث باید نامش در ستون اصحاب دعوی (خوانده دادخواست ) باشد یا نباشد ؟
باشد
موضوع مواد 303 و 417 ق.ا.د.م
303حکم بدون درخواست تشکیل پرونده اجرائی هیچ ارزشی ندارد417ماده قانونی مذکور بسیار صریح بیان گردیده نیاز به توضیح ساده ترندارد

چنانچه مهلت اعتراض واخواهی رای غیابی 20 روز بعداز ابلاغ وروئیت رای معیین شده است !
مهلت اعتراض ثالث که بدون حضور فردثالث رسیدگی گردیده بعدازابلاغ به چه صورت میباشد
ایا همان 20 روز مهلت اعتراض ثالث مقرر است یا دلخواه شخص ثالث است

20روز پس از متوجه شدن از رایی که به ضررش صادرشده و دل بخواه نیست

وباتوجه به ماده 422 ق.ا.د.م اعتراض ثالث قبل ازاجرای حکم قابل قبول است ؛ هدف ومنظور از قسمت دوم که ثابت شود حقوقی که اساس وماخذ اعتراض است به جهتی ازجهات قانونی ساقط نشده باشد تفسیر عامیانه ومعمولی چطور است یعنی چه ؟
اعتراض ثالث فعلا ارتباطی با اعاده دادرسی ندارد
سرورگرامی
ضمن سلام وارادت
سوال بنده این است که فرق بین فرد غائب و فرد معترض ثالث
مستحضرید که هردونفر در جلسه رسیدگی حضورنداشته ولایحه دفاعیه نداده ووکیل هم نفرستادند
در پاسخ اینکه اعتراض ثالث فعلا ارتباطی با اعاده دادرسی ندارد –
دراین مقوله صحبتی نبوده ونیست زیرا قبلا فرموده بودید
سلام
برادرعزیز جناب بتیانخوانده ای که رای علیه اودر دادگاه صادرمیشودعلیرغم اینکه دادخواست وضمائم ان به او ابلاغ شده در دادرسی حاضر نشده را خوانده میگویند نه خوانده غایب اما مقنن اعتباری برایش قائل شده وبه قاضی این اختیاررا داده که رای او غیابی وظرف 20روز پس از ابلاغ البته درامر حقوقی قابل اعتراض درهمان دادگاه باشد
اما در اعتراض شخص ثالث :رایی که به ضرر او صادرشده در جلسه دادرسی نبوده چون دادخواست وضمائم ان به او ابلاغ نشده،احد از خواندگان نبوده ،درچنین وضعیتی میتواند تحت عنوان معترض شخص ثالث به رای وبه احتمالی حکم اعتراض نماید دادگاه قبل از تعیین وقت رسیدگی مکلف به تعیین تکلیف نسبت به ذینفع بودن یا نبودن خواهد بود
[quote='حکمت' pid='4797' dateline='1445855108']
*******************************
سلام
سرور گرامی برادر حکمت
ازپاسخ شایسته حضرتعالی قدردان وسپاسگزارم
ممنون خدانگهدار