انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و احترام احتراما اگر شکایت کارگر از کارفرما مربوط به فاصله زمانی سالهای 87 تا 89 باشد و تاریخ صدور آخرین دادنامه هیات حل اختلاف سال 90 باشد و تاریخ اعتراض کارگر به رای هیات حل اختلاف در دیوان سال 92 باشد و صدور رای بدوی دیوان مصادف با سال 94 باشد جهت تجدید نظرخواهی از رای بدوی دیوان، استناد به " آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب 80/10/3 " باید لحاظ گردد یا " آیین دادرسی کار مصوب 91/11/7 وزارت کار" که جایگزین آیین نامه سابق فوق الذکر گردیده است و یا هردو؟
مخاطب محترم به نظر بنده هر مرجع رسیدگی کننده تابع قانون خاص خود میباشد و همچنین بیانات شما بر اساس مواعد اعلانی فکر میکنم مخالف آئین دادرسی های اعلانی بوده زیرا دقت در مواعد از اصول آمره رسیدگی بوده بجز مطالبه طلب که منع شرعی داشته مرور زمان ندارد. این نظر شخصی بنده بوده