انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: آیا در قباله هزینه‌های اجرایی می‌توان محکوم علیه را بازداشت نمود
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
شخصی محکوم به پرداخت مبالغی بابت دین به نفع شخص دیگری شده است به‌ علت عدم پرداخت‌ ، اجراییه صادر و قسمتی از محکوم به به نفع محکوم له وصول گردیده است‌.
النهایه امکان وصول نیم عشر و یا هزینه اجرایی نیست‌. آیا در قباله هزینه‌های اجرایی و نیم عشر می‌توان محکوم علیه را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟
با تشکر
Huh
(۳۰ تير ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۱ : ۰۰)AvA نوشته است: [ -> ]
شخصی محکوم به پرداخت مبالغی بابت دین به نفع شخص دیگری شده است به‌ علت عدم پرداخت‌ ، اجراییه صادر و قسمتی از محکوم به به نفع محکوم له وصول گردیده است‌.
النهایه امکان وصول نیم عشر و یا هزینه اجرایی نیست‌. آیا در قباله هزینه‌های اجرایی و نیم عشر می‌توان محکوم علیه را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟
با تشکر
Huh

با سلام
نظر به این که هزینه‌های اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر می‌شود لذا مشمول عنوان‌ قانونی محکوم به و محکومیت به پرداخت مال نیست و نتیجتاً بازداشت ممتنع از پرداخت ‌هزینه‌های اجرایی به استناد ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صحیح نیست . زیرا ماده مذکور فقط شامل محکوم به است نه غیر آن‌.
بنابراین چون بازداشت محکوم علیه در قبال ‌عدم پرداخت هزینه‌های اجرایی جایز نیست‌ ، محاسبه بازداشت قبلی بابت این هزینه‌ها موضوعاً منتفی است‌.