انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: صورت گیری
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
شخصی قبل از ازدواج پسرش صورت گرفته است (رسم محلی) و در آن مغازه ای به عروسش داده اما شرط به آن که تا قبل از فوت برای پدر باشد و چندین سال آن مغازه اجاره کسی بوده و هست حال پدر فوت میکند آیا آن برگه جنبه قانونی دارد یا اینکه مثل سایر اموال متوفی جز اموال ورثه است؟
سلام

مغازه در زمان حیات پدر شوهر به عروس تملیک شده ولی پدر شوهر حق انتفاع را تا زمان فوت برای خود محفوظ داشته (که در اصطلاح حقوقی به آن حق انتفاع عمری گویند)ولی حال که منتفع فوت نموده منفعت و عین مغازه به عروس تعلق دارد و هر تصرفی از جانب عروس حمایت قانونی را در پی خواهد داشت
برای اثبات تملیک ارائه ی صورت کتبی تملیک مغازه و معرفی شهود به دادگاه کفایت دارد