انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: موضوع رای 544 -1369/11/30 هیات عمومی دیوانعالی کشور
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام خدمت برادران گرامی
احتراما" :

وقتی فردی طبق قولنامه زمین خریداری نموده وبرای الزام وصدور سند دردادگاه حقوقی اقدام نموده وحکم بصدور سند بنام وی صادر میگردد . از طرفی زمین موردمعامله به تملک دولت قرارگرفته وسند زمین بنام دولت منتقل شده است وخواهان رضایت به معامله با دولت ندارد وزمین خودرا میخواهد
سوالم اینست که : ؟
ایا برای ابطال سند انتقال شده بنام دولت ابتدا باید در دادگاه حقوقی برای ابطال سند اقدام نماید ؟
یا ابتدا برای ابطال لغو تصمیم ولغو تملک از طریق دیوانعدالت اداری اقدام نماید ؟
وسپس در محکمه حقوقی برای ابطال سند اقدام نماید

چنانچه درمفاد رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نقل شده که :
راي شماره :544-1369/11/30 تاريخ تصويب: 15/2/1370
ابطال سند مالكيت تنظيمي تملك اراضي شهري ،بدوامستلزم ابطال تصميم سازمان زمين شهري دراستفاده ازطرح تملك است
رسيدگي به دعوي ابطال سندمالكيت وانتقال ملك به دولت كه دراجراي طرح تملك موضوع ماده قانون اراضي شهري وتبصره آن مصوب 1360انجام شده مستلزم آن است كه ديوان عدالت اداري مقدمتابرطبق بند2ماده 11قانون ديوان مصوب 1360به شكايت ازتصميم واقدام سازمان زمين شهري دراستفاده ازطرح تملك رسيدگي كندودرصورت احرازصحت شكايت وابطال تصميم واقدام سازمان زمين شهري دادگاه عمومي حقوقي به دعوي ابطال سندمالكيت وانتقالات مربوطه رسيدگي نمايد.بنابراين راي شعبه 20ديوان عالي كشوردرحدي كه بااين نظرمطابقت داردصحيح ومنطبق باموازين قانوني است . اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328براي شعب ديوان عالي دكشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
از دوستانم ممنونم راهنمائی فرمائید