انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: مشورت
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
محضربزرگواران جناب حکمت وکامیاب باسلام
احتراما : اگر در اثر اهمال و تقصیر دادگاه در انجام وظیفه دقت نکرده باشد ودرست به اسامی واصحاب دعوا توجه ننموده (در اعاده دادرسی باید نام طرفین دعوا کاملا قید شود )
مستحضرید که بعداز صدور حکم له اینجانب وعلیه محکومین (1- سازمان مسکن و 2- مالک ) هردو مشترکا به تحویل 354مترمسکونی و26 متر تجاری شدند که درمرحله وزمان اجرای حکم توسط مالک دادخواستی برای اعاده دادرسی تقدیم نمود که در ستون اصحاب دعوی نام سازمان مسکن بعنوان خوانده ذکرنشده سهوا یا عمدا
بموجب مواد 51الی 55 و64الی 66 ق.ا.دم. مدیر دفتر ودادرس می باید وظیفه دارند که اگر دادخواستی دارای نقص باشد به دادخواست دهنده ابلاغ تا رفع نماید درغیرایصورت قراررد دادخواست صادرنماید
در پروژه بنده مدیر دفتر ودادرس متوجه نشدند ووقت دادرسی مقرر شده که در اولین جلسه رسیدگی اینجانب کتبا به عدم ذکرنام سازمان مسکن در ستون دادخواست ایراد گرفتم وتقاضای رفع نقص کردم که گویا اقدام نشده وبه ایراد اینجانب توجه نگردید
متعاقبا طبق حکم اعاده دادرسی 1097 صادره و هردو محکومین سابق مجددا محکوم شدند واین بار سهم هریک درتحویل زمین معلوم ومشخص شد 1- سازمان مسکن مقدار 157مترمسکونی بدهد و2- مقدار 197مترمسکونی و26مترتجاری مالک بدهد حکم ها 820-3/ 11 /88 و1097-16/ 12/ 90 اجرا شده ومبلغ بها زمین از هردو محکومین دریافت وموضوع احکام منتفی گردیده وپرونده حدود 2 ساله مختومه شده است
اخیرا سازمان مسکن (اداره راه ) به علت اینکه نامش در دادخواست خوانده نبوده ولی حکم برمحکومیتش صادرشده بعنوان معترض ثالث اقدام کرده ومتاسفانه حکم 593 - 18/ 6/ 93 صادر که مقدار 157 مترملغی گردیده است
برگ ثانی دادخواست اعتراض ثالث ووقت جلسه رسیدگی به اینجانب ابلاغ وتحویل نشده که درتاریخ 5 /12 /93 تحویل گرفتم ایا ؟ نقص در عدم ذکر نام سازمان مسکن وشهرسازی که بنده بی تقصیرم واختیاری نداشته ام وضمنا ایراد گرفتم ایا مقصردادگاه نیست ؟ چه راهی بنظرتان میرسد ارشاد بفرمائید درصورت امکان 23 /12 /93 فردا شنبه اخرین مهلت تقاضای اصلاح حکم از قطعی به قابل واخواهی است که دادخواست حاضره تقدیم نمایم