انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: سوال از کارشناس محترم حقوقی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام وعرض ادب
احتراما : به تقاضای اینجانب درتاریخ 5 /12 /93 دادخواست وضمائم مربوط به اعتراض ثالث اداره راه وشهرسازی وهمچنین دادنامه 93000593 -18/6/93 توسط مدیر محترم دادگاه به دستوردادرس شعبه دادگاه به اینجانب ابلاغ وتحویل شده واکنون موجود میباشد
باعطف توجه به سولات قبلی وباتوجه باینکه ازمفاد دادخواست وحکم به اینجانب قانونی ابلاغ نشده بود وبنحوی مطلع بودم که ازچشم دادگاه دور بوده هرچند که دوفقره دادخواست اعاده دادرسی 20/ 11 /93 بموجب بند 4 و5 ماده 429 ومجدد 5 / 12 /93 به موجب بند 1و2 همان ماده تقدیم که هنوز در جاری وجلسه 4/ 12 /93 بوده وحکمی یاقراری صادر نشده است ./. ایا میتوانم واخواهی به دادنامه تقدیم نمایم وبموجب ماده 375 ودیگر مواد 346 و 306 ق.ا.د.م و اعمال ماده 91 ق .ا.د.م را تقدیم نمایم