انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: درخواست پاسخ به سوال
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام وعرض ادب
احتراما : ابتدا بعرض برسانم که حسب دستور وتشخیص مفید جنابعالی ومطابق فرموده دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمودم که قبول ووقت دادرسی ورسیدگی 4 / 12 مقرر شده است
اگر جنابعالی وکیل محترم ومدافع مناسبی در این دیار مورد تائید وشناخت وجوددارد اعلام که مراجعه نمایم 2- با توجه باینکه نماینده اداره راه اخیر ا" در دادخواست تقدیمی اش با ذکرتاریخ 25/ 4 /93 تاریخ روئیت وابلاغ دادنامه 1097-90 را قید نموده که بدین لحاظ مهلت 20 روز ( 15 /5 /93 تاریخ تقدیم اعتراض ثالث است )اعتراضش مهیاگردد واین موضوع حیله وتقلب وگزارش کذب وجعلی است که قصد دارم علیه نماینده وامضاء کننده ذیل دادخواست (قائم مقام مدیرکل اداره مذکور به علت جعل وتزویر وحیله وتقلب اعلام شکایت نمایم هرچند در این دیار بواسطه داشتن ارتباط اداری وتعاونی مسکن ها با اغلب اشنا ومراوده دارند میتوان به تهران وبه کجا شکایت تقدیم نمایم ؟ . البته با مصلحت جنابعالی که موکول به امر عالیست با تشکر ومعذرت از اینکه هر روز کاربری مزاحم سمج ونا قابلی چون من وجوددارد خدانگهدار