انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: عاقبت كار متهم درصورت ردمال
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
در يك پرونده كيفري با موضوع « استفاده از سند مجعول و كلاهبرداري و تصاحب مال غير» و درصورت محكوميت در دادگاه بدوي:
1- آيا محكوم عليه ميتواند پيش از قطعيت و اجراي حكم ، صرفا با ردمال (به معناي ارائه اصل مبلغ تصاحب شده به منظور استرداد به محكوم له) از ساير مجازات هاي تعيين شده در قانون معاف شود؟ صرفنظر از اينكه محكوم له رضايت دارد يا نه؟
2- محكوم له در مورد فوق مختار است يا مجبور؟ به عبارت ديگر محكوم له آيا ميتواند به دادگاه اعلام كند كه خواسته وي اجراي كامل مجازات هاي قانوني در مورد محكوم عليه است؟ ، صرفنظر از اينكه نامبرده ردمال كند يا نه؟
لطفا بطور دقيق ميزان اختيارات محكوم له را در چنين مواردي شرح دهيد.
باتشكر
مخاطب محترم در قوانین جاری کیفری چیزی تحت عنوان محکوم له یا محکوم علیه یا محکوم به نداریم در ضمن جهت دریافت پاسخ کمی توضیح بفرمایید
سلام
1-مخاطب محترم دادسرا ودادگاه مدرسه نیست که متهم هرطور میخوادرفتار کندتعیین تکلیف کند ،اخذ رضایت شاکی در حکم صادره بی اثرنخواهد بود میتواند از دادگاه اصدار حکم درخواست تخفیف مجازات نماید

2-از منظر قوانین کیفری رضایت مشروط مورد قبول نیست وچنین رضایتی رادادسرا ودادگاه پذیرا نخواهد بود جرمی واقع شده هرچند شاکی از حق خودمنصرف شود به منظور صیانت از حقوق جامعه دادستان متهم یا به عبارتی مجرم محکوم به تعزیررا تحت تعقیب قرارخواهدداد.
استنباط بنده از پرسش چنین بود وپاسخ با توجه به متن پرسش ارائه گردید