انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تمبردادرسی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
دادخواست تجویزازدواج مجددبه علت نشوززوجه تقدیم یکی ا ز مجتمع های محاکم خانواده شده است.
ابطال تمبردردفترمدیردفترکل مجتمع صورت میگیرد مدیردفترکل دستورابطال 88500تومان ابطال تمبرداده است خواهان اعتراض شفاهی نموده موثردرمقام نگردیده است
آیا اخذ چنین وجهی بدون صراحت قانونی محمل قانونی دارد؟
با سپاس از پاسخ های خوب تان چون موارد مشابه وجوددارد.
سلام خدمت دوستان گرامی
جناب حکمت عزیزمتاسفانه این بار حق با مدیر دفتر هست
چرا که از اول امسال هزینه ها را افزایش داده اند!!!
اما قبلا دعاوی غیر مالی مثل تجویز ازدواج مجدد بیشتر از 5هزار تومان نبود!
دوست گرامی جناب حکمت ناراحت نباشید متاسفانه هرگونه اعتراضی جز نتیجه عکس باری نداشته و نخواهد داشت