انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: الزام به تنظیم سند ملک قولنامه ای با تعیین حدود اربعه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
بنده 1000 متر از یک قطعه زمین سند دار 6000 متری را با قولنامه و با تععیین حدود اربعه خریده ام و در قولنامه قید شده است که مالک موظف ملک مزبور را به نام خربدار سند بزند.
آیا در صورت امتناع فروشنده و یا درخواست مبلغ بیشتر از وجه قولنامه می توانم دادخواست تنظیم سند را بدهم؟
مخاطب محترم شما اصولاً بر اساس قوانین جاری در صورت عدم تنظیم سند و درصورت داشتن سند رسمی ملک مذکور باید با توجه به قرارداد فی مابین دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت فروشنده داده و اگر مالک و یا ایادی دیگری در این مورد وجود داشته باشد باید علاوه بر مالک دیگر اشخاص را نیز طرف دعوی قرار دهید خصوصاً مالک اصلی و پس از صدور حکم تقاضای افراز و تفکیک به ثبت محل وقوع ملک داده و سند رسمی خود را دریافت کنید البته پس از پایان مراحل اجرائی احکام این نظر شخصی بنده بوده