انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: چک بابت ضمانت
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
فرض کنید شخصی بابت ضمانت انجام کاری 600 میلیون تومان چک صادر کرده باشد ودر انجام ان کار به میزان 50 میلیون تومان قصور کرده باشد دادگاه به مبلغ چک نگاه میکند یا وارد ان کار میشود و بررسی میکند که چقدر از کار باقیمانده؟
مخاطب محترم به نظر بنده از نظر قانون تجارت چک پرداخت نشدنی وجود ندارد مگر به حکم قانون و وقتی چک بابت ضمانت یا هر کاری صادر شود با توجه به قانون تجارت باید وجه چک به مبلغ مقید کارسازی شود و صادر کننده زمانی میتواند به حقوق قانونی خود برسد که جهت پرداخت را اثبات نماید و باید علاوه بر قید مبلغ تکلیف گیرنده یا به قول حقوقی ها در وجه و بابت نیز قید شود و همچنین در صمرت سوء استفاده آتی دارنده چک ملزم به پرداخت وجه چک به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده و تعند در مقابل ثالث قید شود هیچگاه دارنده نه جرئت دارد بیشتر از طلب از چک استفاده کند همچنین متعهد در مقابل صادر کننده و ثالث قرار گرفته در این حالت دعوی عموماً حقوقی شده مگر در موارد خاص و در دعوی حقوقی یا چک مذکور را طرف قرارداد اقدام یا شخص ثالث درصورتی که طرف قرارداد باشد دعوی تقابل و اعلان نظر کارشناس جهت امور مربوطه و در صورت اقدام ثالث دعوی جلب ثالث و کارشناسی مطرح میباشد و در صورت عدم دفاع موثر قطعاً صادر کننده ملزم به پرداخت وجه چک بوده این نظر شخصی بنده بوده شاید دوستان نظر بهتر داشته باشند