انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: باجرا گذاشتن مهریه قبل از طلاق به علت اختلافات شدید
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با عرض سلام :
1-بموجب ماده 1082 قانون مدنی ، زن مالک مهر است و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند .
2-شما می توانید با استناد به مواد 1 و 37 قانون اعسار یا ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیتهای مالی دعوای تقابل مبنی بر تقسیط محکوم به تقدیم دادگاه نمائید .
3-وام دهنده ضامن را می شناسد .
4-جنابعالی بموجب مواد 1102 و 1114 قانون مدنی دادخواستی بخواسته الزام زوجه به تمکین از شما تسلیم دادگاه کنید . البته سعی کنید اظهارنامه ای مبنی بر تمکین همزمان با تنظیم دادخواست تمکین برای زوجه ارسال کند .
5-مستنداً به ماده 1174 قانون مدنی دعوای ملاقات با فرزند به دادگاه جهت تعیین ملاقات با فرزندتان تنظیم و تقدیم نمائید.

موفق باشید