انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: فروش مال مشاع بدون اجازه شریک
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با عرض ادب و احترام. آیا اگر شخصی مالی را که با دیگری مشاع است (نسبت سهم ایشان کمتر از سهم شریک نیز باشد) بدون اجازه شریکش تمام مال را اجاره بدهد یا بفروشد میتوان محکوم به فروش مال غیر یا انتقال منافع غیر کرد؟ ِیعنی شکایت کیفری کرد؟یا فقط میتوان طرح دعوی حقوقی نمود؟
اگر شریک تنفیذ نکند معامله انجام گرفته چه میشود؟
باسلام
اگر سوء نیت انتقال دهنده محرز شود قابل تعقیب کیفری است
ضمنابه اطلاع برسانم اگر شما با علم به انتقال ملک و خودداری از ارسال اظهار نامه ظرف یک ماه به خریدار یا مستاجر معاون جرم محسوب و تحت تعقیب کیفری قرار خواهید گرفت!!!
ولی اگر عقد فضولی باشد(فروشنده قصد مسترد داشتن ثمن و عوض مبیع را به مالک اصلی داشته باشد)معامله نسبت به سهم خود صحیح و نسبت به سهم شریک غیر نافذ بوده و در صورت عدم تنفیذ معامله باطل بوده و خریدار برای مطالبه ضرر و زیان به فورشنده فضول رجوع خواهد نمود
(۱۸ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۱۷ : ۲۳)محمدعلی عزیزی نوشته است: [ -> ]باسلام
اگر سوء نیت انتقال دهنده محرز شود قابل تعقیب کیفری است
ضمنابه اطلاع برسانم اگر شما با علم به انتقال ملک و خودداری از ارسال اظهار نامه ظرف یک ماه به خریدار یا مستاجر معاون جرم محسوب و تحت تعقیب کیفری قرار خواهید گرفت!!!
ولی اگر عقد فضولی باشد(فروشنده قصد مسترد داشتن ثمن و عوض مبیع را به مالک اصلی داشته باشد)معامله نسبت به سهم خود صحیح و نسبت به سهم شریک غیر نافذ بوده و در صورت عدم تنفیذ معامله باطل بوده و خریدار برای مطالبه ضرر و زیان به فورشنده فضول رجوع خواهد نمود

من استدلالم این بود که چون مال مشاع است و هر دو نفر در جزء جزء آن شریکند نمیتوان گفت فروش یا اجاره مال غیر و.!!!!!!!! پس این استدلال صحیح نیست. متشکرم
باسلام
اگرشریک دیگرتمام ملک را به هرصورت انتقال دهدمرتکب جرم فروش مال غیر شده وقابل تعقیب کیفری است اما اگردرخصوص سهم خودحتی به مقدار یک هشتم یا بالعکس سهم داشته باشد ونسبت به آن چنین اقدامی نموده باشد چنین بیعی قابل ابطال است چون بدون اجازه شریک دیگربوده است
ضمن اینکه مال مشاع باشرایطی قابل تقسیم میشود وشریک حق تصرف درسهم خودرادارد که به نظرمیرسد مال قابل تقسیم نبوده وجنابعالی نیزدراین خصوص پرسش خودرامبهم طرح نمودید تا دوستان بنده خصوصآ جناب آقای عزیزی که دراین انجمن زحمت میکشند وکارشناس حقوق هم هستند پاسخ مقتضی ارائه نماید
با عنایت به بیانات مخاطب و پاسخهای درست و بجای دوستانم جناب آقای حکمت و جناب آقای عزیزی نظر بنده با توجه به سوالت مطروحه حضرتعالی خارج از بحث تئوریک از نظر عملی و قانونی هر شخصی میتواند در کشور ما با توجه به قانون جزا با ارائه شهود و بدون مدرک شکایت کند و مسائل دئیگر جاری در رآئین دادرسی کیفری ولی رسیدن به نتیجه مستلزم وقت و زمان و موارد بسیار بوده لذا با توجه به وجود شرایط مالی و همچنین اشاعه موجود خارج از کم و زیاد بودن سهم اشاعه دو شریک یا چند شریک ماهیت مشکل شما به نظر بنده با توجه به تجربیات موجود و رویه قضائی حاکم در محاکم حقوقی بوده باید دادخواست حقوقی بدهید و همانگونه که رویه حقوقی ر ا دروستان عزیزم جناب حکمت و عزیزی بیان فرمودند را پیشه کنید زیرا پیگیری کیفری به نظر بنده هم وقت شما هم اعصاب شما و هم پول شما را هدر خواهید داد لذا سعی کنید با گرفتن وکیل و با اقدام حقوقی به حقتان برسید و یا اقدامات کیفری و حقوقی را توئماً انجام دهید که اگر به احتمال زیاد نتیجه هم از کیفری نخواهید گرفت حداقل زمان خود را هدر نداده این نظر شخصی بنده بوده شاید دوستان نظر بهتر داشته باشند همانگونه که مشاهده میفرمایید جناب خدایی فر تمهیدات و تلفنی جهت کمک بیشتر به کاربران محترم ارائه نموده اند از این امتیاز میتوانید بخوبی استفاده کنید