انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تصمیم به رد موصی به ،به قصد اضرار به دیان
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام
شخصی بعلت بدهی مدتی در زندان بوده و بعد با اخذ حکم اعسار آزاد شده،
دایی ایشان مقداری از اموال خود را به نفع او(بدهکار)وصیت کرده بود و حال دایی فوت نموده اما موصی له بخاطر لج بازی با طلبکاران از قبول موصی به امتناع می ورزد!
حال سوال اینجاست آیا میتوان الزام به قبول موصی به را از دادگاه تقاضا کرد؟
آیا قاعده الحاکم ولی الممتنع شامل موضوع مانحن فیه میشود؟
آیا میتوان از م418ق ت که مربوط به ورشکسته است وحدت ملاک گرفته و به شخص معسر هم تسری داد؟
دوست گرامی جناب آقای عزیزی مسائلی که در بحث تئوری وجود دارد عملا و در عالم عمل در محاکم بسیار اختلاف دارد از نظر تئوری مصی به با ایجاب و قبول صورت میپذیرد یعنی باید ایجاب صورت پذیرد سپس قبول تا وصیت در صورت داشتن شرایط قانونی عملی شود در بحث تئوری تا قبول صورت نپذیرد مصی به تعلقی به مصی له نداشته و ندارد ولی در موردی که بیان فرمودید اصل بر قبول ایجاب بوده به این دلیل که اگر مصی له قبول نمینمود در زمانی که موصی در قید حیات میبوده باید رد مصی به مینموده و به نظر بنده با توجه به تجربیات و پرسش این سوال از دوستان حقوقی و قضائی خود اکثریت قریب به توانائی توقیف این مال به شرط رعایت قانون ارث نموده اند و نیازی به الزام به قبول نبوده و در صورت وجود وصیت نامه نزد طلبکار میتوان از آن محل استیفای حق نمود و در قاعد حاکم ولی ممتنع در زمانهای خاص صورت میپذیرد که در کتاب ارث دکتر کاتوزیان و دکتر لنگرودی نظرات این بزرگواران بیان شده و در این مورد به نظر بنده مصداق ندارد و در مورد اعمال قانون ورشکستگی همانگونه که مستحضرید این قانون برای اجراء شرایط خاص خود را داشته و ورشکستگی اصولاً مربوط به تاجر بوده نه شخص عادی و در مورد اشخاص عادی قانون اعسار حاکم بوده لذا نمیتوان در این مورد حکم ورشکستگی را اعمال نمود این نظر شخص بنده بوده با توجه به برداشتهای بنده از قوانین مربوطه