انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: سوال
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
پرونده ای در دادگاه مطرح و در حال رسیدگی است و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام می نماید طفین بدون اطلاع از دادگاه با تراضی یکدیگر به داوری مراجعه می کنند دادگاه رای به بی حقی خواهان صادر می کند و داوران حکم بر محکومیت خوانده و هر دو حکم قطعی می شود .خواهان دعواا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و تقاضای صدور اجراییه می نماید و خوانده به دایره اجرا مراجعه کرده و حکم به بی حقی خواهان را به قاضی اجرا ارائه می نماید حال وضعیت این پرونده چیست ؟