انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: آیا عنوان خیانت در امانت را دارد؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام
سوالی که خدمت استادان داشتم این است که چندی پیش یکی از دوستان بابت طلبی که داشتند اموال منقول(تعدادی کامپیوتر و ...) بدهکار راتامین خواسته نموده،و تا صدور حکم قطعی در مغازه ی بدهکار به ودیعه می مانند
اما صاحب مغازه(موجر) تعدادی از اموال را بابت اجاره های معوقه ی ملکش برمیدارد و بدون اجازه میبرد
دوستم بنا به تامین خواسته اش که حق تقدم دارد با ارسال اظهار نامه به موجر برای استرداد اموال با امتناع وی مواجه میشود
حال سوال این است آیا عدم استرداد اموال توسط موجر خیانت در امانت محسوب میشود؟
ایشان از چه طریقی میتوانند اموال را استرداد نمایند و به حق خویش برسند؟

با تشکر
سلام
خیانت درامانت جرمی است که لزومآ بایدمالی به شخص سپرده شده باشد وامین بجای حفظ آن آن ومستردنمودن به امانت گذار درجای دیگری آنرا مصرف کند که درقضیه مانحن فیه مالی به موجرسپرده نشده تابتوان به آن جرم خیانت درامانت رامنتسب نمود
اما درخصوص امین اموال که بدون مجوز اجرای احکام امانت رادراختیار موجرقرارداده پاسخ مثبت است
منتظراستفاده ازنظردوستان هستیم
با سپاس از پاسخ جنابعالی
بنده از فرمایشات شما اینگونه نتیجه گرفتم که:
در بحث امانت ،امین از 2 لحاظ دارای مسولیت می باشد
1-مسئولیت کیفری:زمانی تحقق پیدا میکند که مالک اموال خود را برای نگهداری به امین "میسپارد" با قصد استرداد و درصورت عدم استرداد امین جرم خیانت در امانت محقق میشود و مشمول مسئولیت کیفری...

2-مسئولیت مدنی:اشیاء پیدا شده ،استیفای ناروا،عقد فضولی و...که مال مورد معامله نزد امین امانت قانونی محسوب می گردد ، در صورت مطالبه ی مالک و عدم استرداد امین،امین فقط مسئولیت مدنی خواهد داشت وضامن تلف و ناقص شدن مال میباشد و جنبه ی کیفری در این مورد منتفی خواهد بود