انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اجرت المثل
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام وتشکر از راهنمایی های قبلی:
1-طی یک پرونده مستقل محکوم به پرداخت مهریه شدم که تمام وکمال پرداخت کردم
2-طی یک پرونده دیگر محکوم به پرداخت اجرت المثل شده ام که هنوز پرداخت نکرده ام
3-ظی یک پرونده دیگر تقاضای ظلاق از طرق زوجه مطرح که از طرف دادگاه اولیه وتجدید نظر رد شد ولی دیوان رای به تجدید بررسی داد که حکم نهایی هنوز صادر نشده
سوال:
1-در صورت رای به طلاق از طرف دادگاه. ایا باید اجرت المثل راهم پرداخت نمایم
2-در صورتی که نباید پرداخت کنم چگونه دو پرونده را به هم مرتبط کنم .تا بتوانم این مسله را به شعبه صادر کننده رای پرداخت اجرت المثل تفهیم کنم
باتشکر مجدد
سلام
عرض شودحضورتان که درپرونده ای که محکوم به پرداخت اجرت المثل شده اید ،پرونده ازامرمختوم بهاء برخوردارگردیده وبایدپرداخت نمائید مگر درشرایطی وآنهم اینکه درپرونده دادخواست طلاق بازوجه توافق کنید که طلاق درقبال بذل اجرت المثل باشدزیرا حق طلاق دراختیارزوج است مگردرشرایطی که فعلآخارج ازپرسش شما هست
موفق باشید