انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: مشاوره
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
آیا دفتر حقوقی هامون در خصوص پایان نامه های ارشد خدماتی را از قبیل انتخاب موضوع و یا استاد راهنما در دانشگاه شهرستان ارائه می نماید؟
شما در این خصوص یک ای میل خصوصی به آقای خدائی فر ارسال بفرمائید تا مدیر گروه پاسختان را بفرمایند