انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: نحوه ی تقسیم ملک وراثتی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
آیا این موضوع که فرزند کوچکتر میتواند به عنوان نفر اول سهم خود را بردارد صحیح است ؟
درغیر اینصورت نحوه ی تقسیم ملک وراثتی چگونه است ؟
آیا قبل از تقسیم ملک وراثتی یکی از وراث میتواند سهم خود را به یکی دیگر از وارثین واگذار نمایید؟
درصورتی که سهم خود راقبل از تقسیم به فرزند کوچکتر واگذار نموده که به عقیده ی انان فرزند کوچکتر نفر اول سهم خود را برمیدارد و علیهذا مناسب ترین قسمت را میتواند برگزیند و درواقع اینطور که به نظر میرسد این واگذاری سوری بوده ......
نقل‌قول: آیا این موضوع که فرزند کوچکتر میتواند به عنوان نفر اول سهم خود را بردارد صحیح است ؟

نخیر ، در هیچ یک از قوانین موضوعه چنین حقی برای فرزند کوچک قائل نشده اند . فرزند کوچک نیز همانند بقیه وراث در یک رده قرار دارد .

نقل‌قول: درغیر اینصورت نحوه ی تقسیم ملک وراثتی چگونه است ؟

اگر برای تقسیم توافق نمائید که هر کس سهم خود را بر میدارد . و الا اگر ملک قابل افراز و تقسیم نباشد نهایتاً به فروش می رسد و هر کدام از وراث سهم ریالی خود را تصاحب میکنند .

نقل‌قول: آیا قبل از تقسیم ملک وراثتی یکی از وراث میتواند سهم خود را به یکی دیگر از وارثین واگذار نمایید؟

بلی میتواند . اما اینگونه نیست که مثلاً گفته شود قسمت شمال شرقی ملک متعلق به فلان ورثه است . چرا که هنوز تقسیمی انجام نشده است . اما سهم ورثه مشخص است که چند درصد کل ملک می باشد . و آن قابل واگذاری است .

نقل‌قول: درصورتی که سهم خود راقبل از تقسیم به فرزند کوچکتر واگذار نموده که به عقیده ی انان فرزند کوچکتر نفر اول سهم خود را برمیدارد و علیهذا مناسب ترین قسمت را میتواند برگزیند و درواقع اینطور که به نظر میرسد این واگذاری سوری بوده ......

فرزند کوچکتر هیچ امتیازی نسبت به بقیه وراث ندارد . ورثه مورد نظر نیز میتواند فقط سهم اسمی خود را به دیگری واگذار نماید . زمین مورد نظر در صورتی که حتی یکی از وراث از نحوه تقسیم راضی نباشد قابل تقسیم نمی باشد .