انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: شکایت کارگر از کارفرما
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
شخصی از دوستان ادای 7 سال کار در مرکز مادرم را داشته و سابقه ی بیمه می خواسته ، در روند پرونده با مشاهده ی جعل امضا مادرم توسط فرد مدعی پروند با قرار اناته به دادسرا فرستاده و جعل این خانم مشخص شده و محکوم اما اعتراض کرده با این حال دوباره به نحوی دیگر و با ادعایی دیگر شکایتی با مضمون حق و حقوق و مزایا کرده ... می خواهم بدانم آیا هنوز که برنامه ی قبلی اش به نتیجه نرسیده می تواند شکایتی دیگر تنظیم کند یا خیر ؟
و چرا اداره ی کار انقدر همکاری می کند با این فرد ؟
اصلا برایم روشن نیست
البته ایشان بومی بوده و من هیچ بستگانی ندارم و یک غریبه محسوب می شوم
همچنین مادرمن که صاحب این کارگاه بوده فوت کرده اند و از سالی که من مالک هستم تمامی کارگرانم بیمه و حقوق مکفی دارند و ایشان را نمی شناسم .
بازرس اداره ی کار هم بازرسی کرده و دلیلی بر حضور ایشان پیدا نکرده اند
حال چه ؟
سلام
ابهاماتی درپرسش شما وجوددارد آنهارامشخص نمائید
1-چه کسی تحت عنوان جعل امضاء شکایت نموده است(شما به قائم مقامی ازمادرتان ازجنبه عمومی جرم یا مادرتان)
2-جعل درحیات مادرشماصورت گرفته یا پس ازفوت ایشان ؟
درخصوص سئوال آخرشما دادخواهی حقی قانونی هرفرد به استناد اصل سی وچهارم قانون اساسی میباشدورسیدگی هم تکلیف قانونی برمحاکم
علی ایحال چون مطرح شده اداره کارمکلف بررسیدگی است وچنانچه شما هم دلائلی ازقبیل گواهی گواهان وسایردلائل دارید میتوانید به اداره کاردرجهت رددعوی ایشان ارائه نمائید
ضمنآ چنانچه جعلی در7سال پیش صورت گرفته باشد وجنابعالی طرح شکایت جعل نموده باشید این نوع شکایت دردادسرا قابل رسیدگی نبوده زیرا اولآشکایت کیفری به وراث منتقل نمیگرددمگراینکه مادرتان شکایت نموده درجریان رسیدگی فوت نموده باشدثانیآ ازجنبه عمومی جرم هم به احتمال مشمول مرورزمان قابل پیگرد نبوده است
موفق وبهروزباشید