انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: سوال
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
الف در تاریخ 24/3/1390 یک دستگاه آپارتمان را با ب قول نامه می نماید و طرفین تعهد می نمایند ظرف یک ماه مبایعنامه تنظیم نمایند در تاریخ 15/4/1390الف مبادرت به انعقاد مبایعنامه آپارتمان موصوف با ج می نماید وضعیت قرارداد دوم چیست ؟
در صورتی که الف در قولنامه با ب صریحا تعهد به عدم انتقال به ثالث نموده باشد برای شخص ب چه حقوقی متصور است؟