انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: روش تحقیق
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
در خواست مطالبی برای روش تحقیق در حقوق رو دارم فوری فوری فوری
خوب می تونی کتاب روش تحقیق در حقوق رو تهیه کنی
اگر رشته شما جزا و جرم شناسی هست بهت کتاب روش تحقیق میدانی در علوم جنایی ترجمه علی شایان رو پیشنهاد میکنم.