انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تنفیظ وصیت نامه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام پدرم در سال67 در وصیت نامه ای نوشت که در حضور من و برادرم وروحانی محل با توجه به اینکه این وصیت نامه عادی میباشد برای تنفیذ یک سوم آن در دادگاه به چند شاهد نیاز است ؟ وارثان آن مرحوم 3پسر 3دختر وهمسر آن مرحوم هستند که سه پسر به همراه همسر برای شهادت در دادگاه در دسترس می باشند {سه دختر در دسترس نمی باشند}با این شرایط آیا می شود وصیت نامه راتنفیذ کرد در ضمن روحانی زنده میباشد ولی به دلیل سن زیاد قادر به حضور در جلسه نمیباشد- با این شرایط تنفیذ به راحتی قابل دسترس است یا مشکل دارد؟