انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: مطالبه اجاره بها
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
منزلی از مرحوم پدرم داشته که در زمان فوت پدرم به دلیل صغر سن تخت قیومیت عمویم بوده ام . قیم مذکور ملک فوق را به اداره سرپرستی اعلام ننموده و منزل را اجاره داده و اجاره آن را نیز به سرپرستی اعلام نکرده واجاره را به طور شخصی برداشته است فلذا برای مطالبه آن از طریق حقوقی با چه موضوعی دادخواست ارائه نمایم وآیا بعد ار گرفتن رای میتوانم شکایت کیفری نمایم و با چه عنوانی شکایت نمایم.
متشکرم
با سلام خدمت شما
طبق ماده 93 قانون امور حسبی : هرگاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسوول خسارت تاخیر تادیه می باشد . همچنین طبق مواد 1236 ، 1238و 1239 قانون مدنی قیم مسئولیت مدنی داشته و ضامن اعمال خود می باشد . براین اساس شما می توانید دادخواستی به خواسته ی مطالبه وجه به انضمام کلیه خسارات ارائه نمایید .
در خصوص شکایت کیفری هم درصورتی که سو ء نیت قیم احراز شود می توان این عمل قیم را منطبق با ماده 596 و یا 674 قانون مجازات اسلامی دانست و با توجه به خیانت در امانتی که کرده او را تحت پیگرد کیفری قرار داده و به مجازات رساند .
با تشکر از پاسخ شما
در راستای سوال قبلی میتوانم 1-درخواست اجرت المثل نمایم 2 - به دلیل اینکه نمیدانم به چه مبلغی منزلمان را اجاره داده میتوانم جلب نظر کارشناسی کنم چون اجاره منزل به 15 سال قبل برمیگردد .
ممنون
پاسخ سوال شما مثبت است . شما می توانید درخواست صدور قرار کارشناسی نمایید .