انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: چکهای دریافتی شرکتها ؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
آيا شركتها ميتوانند چكهای دريافتی از مشتريان را بدون ثبت در دفاتر و منظور كردن به بانك ظهر نويسی كنند و آيا اين امر قانونی است ؟
با سلام بله میتوانند اما ممکن است با انجام اینکار ورشکسته به تقصیر اعلام شوند و مستند قانونی بند3ماده 544 قانون تجارت میباشد وبرای مرتکبین به اینگونه اعمال هم ضمانت اجرائی مدنی و هم کیفری در نظر گرفته شده است