انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: دادگاه صلاحیتدار برای تقسیم ترکه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام
دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتیکه تقسیم شده باشد در چه دادگاهی و در صورتیکه ترکه تقسیم نشده باشد در چه دادگاهی اقامه می شود ؟
تا زمانی که ترکه تقسیم نشده (م 20 ق آدم) ، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، صالح به رسیدگی می باشد و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود
بنابراین شرط مهم این صلاحیت استثنایی ، اینست که ترکه متوفی تقسیم نشده باشد . و اگر ترکه تقسیم شده باشد ، طرح دعوا ، تابع صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد ( م 11 ق . آ . د . م . ) .
سلام اگر ترکه تقسیم نشده باشد طبق ماده 20 ق ا د م صورت میگیرد اما اگر تقسیم شده باشد تابع دادگاه محل اقامت خوانده است