انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: تامین خواسته چک
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
چکد که با استناد مغایرت امضا برگشت خورده را میتوان بدون خسارت احتمالی درخواست تامین دلیل خواست؟
(۳۰ تير ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۸ : ۱۶)Soltani نوشته است: [ -> ]چک که با استناد مغایرت امضا برگشت خورده را میتوان بدون خسارت احتمالی درخواست تامین دلیل خواست؟


جناب آقای سلطانی

برای تامین دلیل خسارت احتمالی لازم نیست . اما اگر منظورتان خسارت احتمالی در تامین خواسته است، در صورتی که چک با استناد به مغایرت امضاء برگشت بخورد خسارت احتمالی برای تامین خواسته لازم است .
هر چند که جدیداَ در صورت برگشت چک حتی به جهت عدم موجودی نیز دادگاهها برای تامین خواسته، خسارت احتمالی طلب می کنند .