انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: طلاق توافقی و مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
طلاق توافقی و مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی
طلاق توافقی آن چنان که از نامش پیداست زن و شوهر بر سر تمام مسائل مالی و غیر مالی مرتبط با ایام زناشویی توافق کرده اند ، کما این که اگر توافقی در مورد موارد مذکور نباشد طلاق توافقی به سر انجام نخواهد رسید و نتیجه ای نخواهد داشت.
مهمترین موضوع در طلاق توافقی پرداخت و توافق بر سر مهریه است. درواقع زوجین باید در مورد مهریه به توافق کامل رسیده باشند ، در مورد هر آنچه آن ها به تفاهم رسیده باشند رای دادگاه بر مبنای آن صادر خواهد شد . لذا این که زوجه بخواهد تمام یا قسمتی از مهریه را ببخشد ، تمام آن را دریافت کند ، زوجین چه شرایط پرداختی را بین خود توافق کنند ، در گواهی عدم امکان سازش ( رای دادگاه ) ذکر می شود ، بدیهی است که در صورت نپرداختن آنچه توافق شده ضمانت اجرا وجود دارد.
 
شرایط گرفتن مهریه بعد از طلاق توافقی
در صورتی که برای مهریه در طلاق توافقی چک یا سفته ای اخذ شده باشد ، کاملا بدیهی است که زوجه در صورت عدم وصول آن ها این توانایی را دارد که ،  به استناد مدارک مذکور درخواست مطالبه مهر را از طریق دادگاه کند ، لازم به ذکز است در صورت قطعیت حکم امکان جلب و توقیف اموال وجود زوج (مرد) دارد ، اما اگر سند تجاری من باب مهریه دریافت نشده باشد و زوج در مواعد توافق شده از پرداخت مهریه خودداری کند ، زن می تواند  با دادن دادخواست ، مطالبه مهریه را احقاق کند.
توجه داشته باشید که ازدواج مجدد زوجه به هیچ وجه پس از جدایی مانع اخذ مهریه قبلی نمی گردد و باور های عامیانه در این مورد اشتباه است .
لازم به اشاره است که ؛ طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده صرفا در صورت نپرداختن مهریه  تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن ، دادگاه  اقساط جلب صادر می کند و برای مازاد بر آن، زوجه موظف است اموالی را از زوج به دادگاه معرفی کند.