انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: الزام ب تنظیم سند
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام 
درماده 62 از قانون احکام دایمیتوسعه کشور بیان شده که معاملات غیر منقول ثبت شده باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشه آیا شامل معاملات قبل از تاریخ تصویب این قانون میشود؟ تکلیف معاملات قبل از تصویب این قانون چیست؟