انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: راهكار قانونی در وضعیت موجود بعد از اثبات حجر افراد
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
اگر شخصی در مورخه 1388/09/14 وكالت تام از موكل بگیرد و موكل طبق همه كمیسیون های پزشكی تا هفت و 32نفره به اثبات حجر را مورخه 1388/10/24 تعیین كنند و وكیل یك روز قبل از فوت موكل مورخه 1388/12/01 با وكالت سندی به خود انتقال دهد . و در محضر دادگاه وكیل فروشنامه غیر محضری با شاهدان به تاریخ تنظیم 1387 ارائه نماید. راهكار قانونی در وضعیت ممكنه چیست
مخاطب محترم سوال نا مفهوم لطف کنید توضیح بدید