انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: رد درخواست به علت شکایت خارج از مهلت از رأی داور
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
حل اختلاف بین من و شریکم به داور ارجاع شده و رأی داور چند ماه بعد از مهلت صادر شده است. بنابراین برای ابطال رأی داور به علت صدور رأی خارج از مهلت داوری به دادگاه دادخواست دادیم (ظرف مهلت 20 روزه) اما دادگاه به اشتباه به تصور این که خارج از مهلت 20 روزه اعتراض شده است به استناد ماده 492 قرار رد درخواست را صادر کرده است. ( 8 روز بعد از ابلاغ رأی داور اعتراض کردیم) چگونه می توان از رأی دادگاه شکایت کرد علی الخصوص با توجه به این که این قرار قطعی است و جز قرارهای قابل تجدید نظر و فرجام نیست.ضمنا قاضی پذیرفته که اشتباه کرده است و به تصور این که مهلت ما برای اعتراض به رأی داور تمام شده قرار رد درخواست صادر کرده است.
سلام
به استناد بند1ماده426قانون آئین دادرسی مدنی اعاده دادرسی تقدیم دادگاه نمائیدمنتهای مراتب نباید از تاریخ ابلاغ بیش از 20روز گذشته باشد.
با عرض سلام خدمت دوست بزرگوار جناب حکمت مخاطب محترم به نظر بنده یا باید دادخواست ابطال قرار بدهید و یا عدول از قرار و یا با توجه به قرار رد با ارائه ادله مثبته دادخواست مجدد ارائه نمایید جهت مشاوره بیشتر منتظر بیانات بزرگوار هستیم این نظر بنده بوده