انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: پرداخت هزینه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با توجه به قانون جدید مالیات های مستقیم پرداخت مخارج انتقال ملک به عهده چه کسی می باشد ؟
سلام
به نشانی ذیل مراجعه وپاسخ را پیدا نمائید.
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/935643