انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: در چه مواردي اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر نيست
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.

dadgan

در چه مواردي اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر نيست
ج : گرچه ماده ۱۰۰۵ قانون مدني صريحا اعلام نموده : « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است » و ماده ۱۱۱۴ همان قانون مقرر داشته است: « زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند ، سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد»، اما مواردي هم پيش بيني گرديده كه اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهرش نيست و اين موارد عبارتند از:

۱-در موردي كه شوهر اقامتگاه معلومي نداشته باشد، يعني شوهر، زن خود را رها نموده و به شهر ديگري رفته و محل و اقامتگاه او نامعلوم باشد.

۲-در صورتي كه زن با رضايت شوهرش اقامتگاه ديگري غير از اقامتگاه شوهر خود اختيار كند، مثل اينكه شوهر براي او خانه جداگانه خريده و يا اجاره كرده باشد كه محل مزبور، اقامتگاه زن محسوب مي گردد.

۳-زني كه با اجازه دادگاه مسكن عليحده اختيار كند، در اين مورد طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدني نفقه بر عهده شوهر مي باشد و مطابق آن عمل خواهد شد.

۴-در صورتي كه با اجازه قانون اختيار منزل به زن داده شده باشد، يعني در منزل عليحده اي زندگي كند و شوهرش نزد او اقامت نداشته باشد.

۵-زني كه بعد از عقد نكاح هنوز به خانه شوهر نرفته باشد.

۶-زن ناشزه كه خانه شوهر را ترك و در منزل ديگري مانند پدر، برادر و يا در منزل خويشاوندان خود سكونت گزيند.

با توجه به اين كه اقامتگاه امري فرضي و قراردادي است و از اين حيث با مسكن كه امري حقيقي است تفاوت دارد. فلذا براين كيفيت چندين نتيجه مترتب مي باشد:

اول: هر شخص ناچاراً اقامتگاهي دارد و قانون آن را از لوازم شخصيت مي داند، هر چند ممكن است اقامتگاه شخص نامعلوم باشد اما شخص بدون اقامتگاه در نظر قانونگذار وجود ندارد.

دوم: طبق نص صريح قانون مدني، هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.

سوم: ممكن است اقامتگاه شخص در محلي باشد كه هرگز آن را نديده است، فرضاً يك زن شيرازي كه هرگز يزد را نديده و به آنجا نرفته است با مردي كه در يزد اقامتگاه دارد ازدواج كند، كه در اين صورت اقامتگاه زن پس از ازدواج، اقامتگاه شوهرش يعني يزد مي باشد.