حقوق تطبیقی

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
یکی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توا...
بیشتر بخوانید

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی – قسمت دوم
دکتر سید حسین صفایی چهار- تعدد جد پدری ممکن است صغیری دارای جد پدری متعدد باشد؛ یعنی هم “جد ادنی” (نزدیک تر) و هم “جد اعلی” (دورتر) و به بیان ساده...
بیشتر بخوانید

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی – قسمت اول
دکتر سید حسین صفایی مقدمه: “ولایت” در لغت به معنای حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. “قهری” در لغ...
بیشتر بخوانید

ابراء در حقوق ایران و انگلیس
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث، غنا...
بیشتر بخوانید

وکالت دادگستری در ترکیه
در مقدمه بایستی متذکر گردد که قانون وکالت وکانون وکلای ترکیه نمی تواند به عنوان یک نمونه والگوی ایده آل برای وکلا وکانون وکلای امروزی ایران باشد زیرا با روی کار آمدن « آت...
بیشتر بخوانید

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلاء
وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آیین نامه های دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای...
بیشتر بخوانید

بررسی خودکشی از دیدگاه جرم‌شناسی تطبیقی
مقدمه: خودکشی مهم‌ترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. در این نوع خشونت، مرتکب به جای این‌که دیگران را مورد حمله قرار دهد، به زندگی و حیات خود حمله کرده و به آن خاتمه م...
بیشتر بخوانید

لغو مصونیت قضایی وکلای دادگستری انگلستان در ارتباط با دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از انجام وظائف
…. و علی رغم آن که سنت گرائی در نظام حقوقی و قضائی انگلیس یک رویه است ، دادگاهها و مراجع قضائی تلاش می نمایند که همیشه با حفظ و استمرار سنتهای حسنه ، از تحولات و نی...
بیشتر بخوانید

گفتار در حقوق آمریکا
گفتار در حقوق امریکا عنوان کتابی است مرکب از شانزده سخنرانی در مواضع مختلف حقوق امریکا هر کدام توسط یکی از اساتید متخصص دانشگاه هاروارد برای خارجیان ایراد گردیده و چون در...
بیشتر بخوانید

نگاهی اجمالی به حقوق ایالات متحده
بخش اول-تاریخچه و منابع تاریخچه: ایالات متحده به عنوان یک کشور واحد بنیانگذاری نشد بلکه بنیاد آن بر ۱۳ مستعمره بود که هر کدام مدعی استقلال از سلطنت بریتانیا شدند. دراعلام...
بیشتر بخوانید